Milieubeleid al op goede weg na anderhalf jaar bestuur

04 Juni 2020

Milieubeleid al op goede weg na anderhalf jaar bestuur

Beernemse schepen Jan Vanassche (Groen) maakt tussentijdse balans op van zijn milieubeleid. 

Op 1 januari 2019 kwam een nieuwe coalitie met CD&V, Groen en Sp.a uit de startblokken. De deelname van Groen aan het bestuur betekende automatisch meer aandacht voor het milieu en het klimaat. 

Na anderhalf jaar, is het tijd om even terug te blikken en al vooruit te kijken

“We hebben onze groene accenten verankerd in het bestuursakkoord”, steekt Jan Vanassche, milieuschepen voor Groen van wal. “En er is, in een goede verstandhouding met alle coalitiepartners, meteen werk van gemaakt. Nu, anderhalf jaar later, is het tijd om even terug te blikken en een aantal zaken die lopende zijn voor het voetlicht te plaatsen.” 

Opwaarderen Beverhoutsveld voor natuur, lokale landbouw en recreatie

We actualiseren het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP) voor het historisch en landschappelijk waardevolle Beverhoutsveld.

Op die manier krjgt dit gebied een opwaardering voor natuur, lokale landbouw en zachte recreatie. Zo wordt er gewerkt rond waterbuffering en lokale voedselstrategie. En eindelijk zal ook de biologische landbouw zijn intrede kunnen doen. Dit in schril contrast met de intenties van het vorige bestuur dat een deel van dit unieke gebied wou verkopen.

Uitbreiden en in stand houden van hagen en struiken bij landbouw

We stimuleren de instandhouding van de kleine landschapselementen.

De decennialange samenwerking met Het Regionaal Landschap Houtland zorgt ervoor dat landbouwers aangemoedigd en ondersteund worden in de aanplant en onderhoud van kleine landschapselementen (bijv. hagen, struiken, houtwallen, poelen, enz.). 

Vorig jaar werden 350 meter hagen en heggen, 40 are houtenkanten en 2 fruitboomgaarden gerealiseerd.

De gemeente neemt hier zelf initiatief en werkt schouder aan schouder met het Houtland om landbouwers te bewegen aanplantingen te doen. Groenschermen worden opgelegd in vergunningen en de gemeente stelt ook een ruimere landschapsinkleding voor. Hiervoor kan men subsidies krijgen; het Regionaal Landschap zorgt voor de uitvoering.  Daarnaast geeft de gemeente subsidies voor aanplant en onderhoud van knotwilgen. Zo zijn er in onze gemeente vorig jaar 350 meter hagen en heggen aangeplant, 40 are houtenkanten aangelegd en 2 fruitboomgaarden aangeplant.

Jammer genoeg ontbreekt hier een duidelijk, stimulerend en dwingend beleidskader op Vlaams niveau (reeds decennia een vraag van de groene beweging) dat hier zou kunnen zorgen voor een krachtig herstel van het landschap op middellange en zelfs korte termijn.  Zo werkt de veranderde wetgeving rond historische graslanden (genomen door de vorige Vlaamse regering Bourgeois), die nu mogen omgeploegd worden, op een dramatische wijze de erosie in de hand, alsook het verdwijnen van landschapsinkleding. Nochtans zijn graslanden heel belangrijk: naast hun waarde voor de biodiversiteit, slaan ze ook heel veel CO2 op.

Versterken en behouden van onze mooie dreven

Schepen Jan Vanassche in de Kooldreef, Sint-JorisIn het meerjarenplan kozen we resoluut voor een ambitieus bermen- en bomenbeheersplan op lange termijn.

Die moet de ecologische waarde van bermen verhogen en de beeldbepalende dreven evenals het bomenpatrimonium behouden én versterken. Concreet loopt er momenteel een project door het Regionaal landschap waar, naast inventarisatie en onderzoek naar gezondheid, ook een oplijsting wordt gemaakt van dreven die hersteld kunnen worden. Ook wordt er gekeken waar er nieuwe bomen en haagelementen kunnen worden aangeplant. 

Want, wat we hebben, willen we optimaal behouden. 

De monumentale en beeldbepalende Kooldreef in Sint- Joris staat ook op het programma om, na jarenlange verwaarlozing, een deskundige snoeibeurt te krijgen.

Aanzienlijk veel bomen gered van de kap

Kapvergunningen, die in het verleden bijna automatisch werden verleend, worden nu grondig geëvalueerd: vorige winter zijn daardoor een aanzienlijk aantal bomen blijven staan. Voorheen zouden die gerooid zijn, gewoon omdat ze als ‘kaprijp’ beschouwd werden, een economische term uit de houtvesterij. 

We konden verhinderen dat unieke dreven werden gekapt.

In de Gemene en Loweiden bijvoorbeeld, hebben we zo kunnen verhinderen dat dreven zouden worden gekapt en het historische landschap aangetast. Afgelopen winter is er een drevenplan opgelegd. Het Regionaal Landschap Houtland is dit momenteel aan het opmaken. 

Minder maaien voor meer bijen

Jan Vanassche op middenberm aan JH The NooddleDeze zomer zijn de eerste proeven bezig om op specifieke plaatsen in het gemeentelijk openbaar domein te starten met extensief of zacht maaibeheer.

De bedoeling is hier om naar een verhoogde biodiversiteit te streven, bijenvriendelijke grasperken te creëren, en mooie bloemenrijke zones te maken die niet enkel de dieren, maar ook de mensen gelukkig maken. Tevens werken de infoborden sensibiliserend naar de inwoners toe, want we moeten geleidelijk aan overschakelen van kort gemaaide, onkruidvrije gazons, die eigenlijk ecologische woestijnen zijn, naar soortenrijke grasbermen en -pleinen waar de biodiversiteit weer een kans krijgt.

En verder

  • We schreven ook in het bestuursakkoord dat we inzetten op het vergroenen van akkerranden ( premies voor groenbedekkers en premies voor randmaai), en extra openbaar groen. 
  • Deze winter zijn er door de gemeente 250 nieuwe bomen geplant en is de berm van de nieuwe spoorwegbrug eindelijk aangeplant. Dit was een engagement uit de vorige legislatuur dat niet is uitgevoerd omdat er toentertijd geen middelen waren voorzien. 
  • Ook de aanplant van vrucht- en fruitbomen op openbaar domein wordt opgenomen.

"Dit is slechts een kleine greep uit de initiatieven die we als gemeente nemen"

Jan Vanassche: “ Dit is slechts een kleine greep uit de initiatieven die we als gemeente nemen. De grote uitdagingen zoals de klimaatverandering en de extreme droogte die hiermee verband houdt, worden uiteraard best op Vlaams niveau aangepakt. Maar ook hier kan de gemeente de nodige stappen zetten. Een hemelwaterplan dat een visie uittekent over hoe we water in onze gemeente beter kunnen bufferen, is hierbij een belangrijk instrument waar we als bestuur werk van willen maken.”