Krijtlijnen 2019-2024

06 Januari 2019

Krijtlijnen 2019-2024

Het is zover! De nieuwe CD&V-SP.A- Groen- coalitie heeft, na intens overleg, de krijtlijnen uitgetekend voor een krachtig en ambitieus beleid.  De visie van de nieuwe bestuursploeg op de toekomst van Beernem tijdens de 6 jaar van deze bestuursperiode en ook daarna vind je in het ontwerp- bestuursakkoord met als baseline: ‘Voor een ondernemend en bruisend, ecologisch en gezond en een sociaal en zorgzaam Beernem!’

We konden Groen- schepen Jan Vanassche alvast strikken voor een interview. Gemeenteraadsleden Roos Lambrecht en Rolle De Bruyne en lid van het Bijzonder Comité, Jaklien Tant, schuiven mee aan.

Groen: En, tevreden met het resultaat?

Jan: En of! We hebben met alle 3 partijen heel hard en constructief nagedacht over de toekomst van onze mooie gemeente. We zijn hiervoor niet over één nacht ijs gegaan. Want de Beernemnaar verdient een toekomstgericht en krachtig bestuur met een visie. Na vele uren overleg zijn we tot een inhoudelijk sterk ontwerp van beleidsplan gekomen waar iedereen zich kan in vinden. Het mooie is dat we qua ideologie op dezelfde golflengte zitten.

Groen: Staan er heel wat groene punten in? M.a.w. heeft Groen heel wat in de pap te brokken gehad?

Jan: Eerst en vooral: Groen is niet louter een milieupartij. Groen is uitgegroeid tot een brede partij die een duidelijke visie heeft op alle aspecten van de samenleving.  Maar natuurlijk blijft de kern van onze boodschap nog altijd: we hebben maar één aarde, laat ons er zuinig en verstandig mee omspringen.

Groen: Leg eens uit: zit die boodschap ook in dit ontwerp van bestuursakkoord?

Jan: Jazeker. Het akkoord legt o.a. klemtonen op een ambitieus klimaatbeleid, op betere luchtkwaliteit, vergroening van het wagenpark, autoluwe schoolomgevingen, promotie van de fiets, behoud van de open ruimte, zuiver water, verhogen van de biodiversiteit, vermijden van afval, enz.  Bovendien ontwikkelen we een visie rond nieuwe woonvormen zoals co-housing en kangoeroewonen als antwoord op de vergrijzing en gezinsverdunning. Nu zijn koop- en huurwoningen vooral gericht op jonge gezinnen en niet op alleenstaanden bv.

Rolle: En, niet te vergeten, we stimuleren biolandbouw en ook de korte keten. We werken hiervoor samen met de landbouwraad. Bovendien, wanneer we lokaal winkelen, steunen we de eigen handelaars en zorgen we voor levendige winkelstraten. Bovendien vermindert het onze ecologische voetafdruk.

Groen: Mogen we stellen dat dit ontwerpakkoord een trendbreuk betekent met het vorige beleid?

Jan: Dat is beslist zo. Ik verwijs eerst en vooral naar de punten die ik daarnet opsomde. Maar er is meer. Hoewel er heel wat goede zaken gerealiseerd zijn in de vorige bestuursperiode, hadden we, samen met onze kartelpartner SP.A  kritiek op o.a. het verminderende OCMW- budget, terwijl het aantal mensen in armoede maar bleef stijgen.

Jaklien: We zijn ook een sociale partij en vinden dat de gemeente kwetsbare mensen en mensen die het financieel moeilijk hebben of in de problemen komen, moet helpen. Vandaar dat we een armoedetoets invoeren voor alle beleidsbeslissingen. Ook hebben we oog voor de diversiteit in onze gemeente (holebi’s, mensen met een beperking, mensen van vreemde origine,…) en kiezen we voor een verdraagzame en inclusieve gemeente waar iedereen welkom is. We willen zorgzaam zijn voor iedereen, zowel jong als oud.

Jan: We zetten ons ook met klem af tegen het opkomende (extreem-) rechtse populisme dat mensen wil opzetten tegen mekaar om electoraal te scoren.

De geplande verkoop van een deel van Beverhoutsveld annuleren we. Dit zijn van oudsher gronden die eigendom zijn van de gemeente, van ons allen, dus. En die mogen niet verkwanseld worden om financiële putten te dempen.

Roos: Ook inspraak van de burger vinden we belangrijk. Wat onze jongsten betreft, willen we bv. dat er een kindergemeenteraad komt. In het akkoord staat ook dat er fietsstraten en schoolstraten komen zodat kinderen en hun ouders veiliger van en naar school kunnen rijden. En een zichtbaarder politie moet helpen om de sociale controle en het veiligheidsgevoel te verhogen.

Groen: Het is een ontwerp en nog geen definitief akkoord. Is dat niet een beetje vreemd?

Jan: Neen, helemaal niet. Het werk is nog niet af. De bakens zijn al uitgezet. Maar de komende weken steken we opnieuw de koppen bij mekaar om het ontwerp verder uit te werken met concrete acties, gekoppeld aan de financiële gevolgen, enz. En ook burgerparticipatie vinden we, zoals al gezegd, onontbeerlijk, vandaar dat we ook zullen nagaan hoe we op de beste manier de Beernemnaar inspraak kunnen geven en mee laten beslissen over de toekomst van zijn gemeente.

Groen: Bedankt voor dit interview en veel succes!

Jan Vanassche is Groen-schepen van Ruimtelijke Ordening, Wonen en Huisvesting, Milieu en Natuur, Klimaat en Energie, Dierenwelzijn, Groenbeheer, Beheer Beverhoutsveld, Toerisme, Landinrichting en Duurzaamheid.

Het ontwerp- bestuursakkoord kan je hier downloaden (PDF)