Een hemelwaterplan voor Beernem

23 Juni 2020

Een hemelwaterplan voor Beernem

Het waren gemeenteraadsleden Piet De Rycke (CD&V) en Rolle De Bruyne (GROEN) die dit voorjaar in de gemeenteraad de kat de bel aanbonden en ijverden voor een hemelwaterplan. Een hemelwaterplan bepaalt hoe we in onze gemeente regenwater opvangen, ter plaatse bufferen om te gebruiken of langzaam in de grond laten sijpelen. In tijden van droogte en waterschaarste een onmisbaar instrument.   

Gemeenteraadslid Piet De Rycke (CD&V) is professioneel betrokken bij het waterbeleid van de provincie West-Vlaanderen. Hij heeft dus op dat vlak heel wat expertise in huis. “We hebben nood aan een gebiedsdekkende visie hoe we in de toekomst kunnen omgaan met hemelwater. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Ook binnen onze gemeentelijke gebouwen kunnen we zorgzamer omspringen met hemelwater.”

Gemeenteraadslid Rolle De Bruyne (GROEN) kent als biolandbouwer het belang van water maar al te goed. “We krijgen steeds vaker te kampen met overstromingen, maar ook met periodes van langdurige droogte. Water is een kostbaar goed. We moeten het langer vasthouden in plaats van het zo vlug mogelijk af te voeren naar de zee. Een dergelijk hemelwaterplan stipuleert ook wat de gemeentelijke overheid kan en moet doen. En ook wat particulieren, ondernemers en de landbouw kunnen of moeten doen.”

“Binnen de coalitie was er onmiddellijk heel wat belangstelling voor het voorstel van de beide raadsleden”,  aldus  schepen van Integraal Waterbeheer Claudio Saelens (CD&V). “Op gebied van integraal waterbeheer laten we ons begeleiden door Aquafin. Ze zijn de ideale partner om ons te begeleiden om een hemelwaterplan op te maken. Plaatsen met mogelijk wateroverlast worden geïnventariseerd en er wordt een analyse gemaakt van de zones met infiltratiemogelijkheden. Door al deze gegevens naast elkaar te leggen, kom je tot een totaalbeeld aan zones waar infiltratie en vertraagde afvoeren mogelijk zijn.

Om ons voor te bereiden op hevigere regenbuien in de toekomst, maken we een hemelwaterplan op.

Volgens schepen van milieu Jan Vanassche (GROEN) worden de gevolgen van de klimaatverandering stilaan heel erg zichtbaar. “ In 60 jaar tijd is het aantal dagen met zeer zware neerslag in België verdubbeld. Overstromingen uit de riolering zullen twee maal vaker voorkomen tegen 2030 en tot zelfs vijf maal in 2050. Om ons voor te bereiden op hevigere regenbuien in de toekomst, maken we een hemelwaterplan op. “

“Het plan zal een aantal ingrepen op langere termijn bevatten. Maar ook op korte termijn zijn een aantal eenvoudige ingrepen nodig: zoals plaatselijk ontharden om regenwater te laten infiltreren of het plaatsen van een buffertank bij grondbemaling.

Daarnaast zal het plan ook stedenbouwkundige regels opleggen om ervoor te zorgen dat hemelwater kan inzinken op het niveau van wijken en verkavelingen. Ook bekijken we de mogelijkheden naar extra waterbuffering in het Beverhoutsveld.”