Varkentje Gewassen?

06 Maart 2007

De cijfers die de milieuschepen gegeven heeft, gaan over de daling van de nutriëntenproductie van ALLE DIEREN SAMEN in Beernem en dan nog, over een lange periode, nl. van 2003 tot en met 2006. Met nutriëntenproductie wordt bedoeld: het aantal kg fosfaten en stikstof en NIET het aantal dieren. Met ALLE DIEREN wordt bedoeld: melkkoeien, zoogkoeien, mestvee, varkens, pluimvee, en zelfs paarden, pony's, geiten, schapen en konijnen. Groen! heeft ook NOOIT beweerd dat de mestproductie gestegen is, wij hebben het enkel en uitsluitend over het aantal VARKENS. We voeren enkel actie tegen de mogelijke komst van een industriële varkenshouderij in de Danegemstraat die op amper 250 meter van een woonzone zal komen te liggen.

Wat varkens betreft: in AANTALLEN uitgedrukt: op een totaal van bijna 5.800.000 varkens in Vlaanderen, neemt West-Vlaanderen er ongeveer 3.150.000 voor zijn rekening! Er is dus zeker een daling van de nutriëntenproductie in Vlaanderen van ALLE dieren, maar uit recente cijfers blijkt dat de daling bij de varkens in Vlaanderen het kleinst is: t.o.v. 2004 daalde het aantal varkens met slechts 0,79%. Het aantal runderen daarentegen daalde met 1,67% en het aantal stuks pluimvee zelfs met 4,15%. Voor alle duidelijkheid: deze cijfers slaan dus op HEEL VLAANDEREN.

Maar? over de varkens dus en West-Vlaanderen. We halen 2 cijfers aan uit de rapporten die de Mestbank jaarlijks publiceert Wat staat er op blz.70 in het rapport van de Mestbank van 2005: " Zo'n 24% van de totale netto vergunde productie in het kader van samenvoegingen en verplaatsingen in West-Vlaanderen gaat gepaard met een omvorming. Er werd in West-Vlaanderen in totaal 92.245 kg P2O5 (fosfaat) afkomstig van de vergunde productie van runderen, pluimvee en andere dieren omgevormd naar VARKENS. (?.) De meest voorkomende omvorming is de omvorming van runderen naar VARKENS met een vergunde productie van 70.265 kg. "

En wat staat er nu in het laatst gepubliceerde rapport van 2006? " De omvormingen in West-Vlaanderen zijn gestegen tot 44%. "De meest voorkomende omvorming is de omvorming van runderen naar VARKENS met een vergunde productie van 352.587 kg P2O5.

93% van de vergunde productie van Antwerpen en van Oost-Vlaanderen ontvangt de provincie West-Vlaanderen als varkens. (?) De meest voorkomende verplaatsingen en samenvoegingen naar de provincie West-Vlaanderen gaan gepaard met een STIJGING van de vergunde productie van VARKENS. " (rapport Mestbank blz. 62).

Samengevat en vergeleken met andere cijfers: hoewel de netto dierlijke productie in HEEL VLAANDEREN VOOR ALLE DIEREN lichtjes afneemt, is er dus een verschuiving door de omvorming naar meer VARKENS. Dit heeft uiteraard veel te maken met de gestegen prijzen van de varkens in de laatste jaren en met het feit dat West-Vlaanderen het meest aantal varkens telt van alle provincies.

Nog cijfers i.v.m. varkens? Alweer volgens de mestbank waren er in 2002 (meest recente cijfers voor de gemeente Beernem) ongeveer 70.000 varkens. De varkensbedrijven zorgden  voor een nutriëntenoverschot van respectievelijk 105.728 kg fosfaat en 257.038 kg stikstof.

Omwille van de goede prijzen voor de varkens proberen industriële varkensbedrijven hier voet aan de grond te krijgen. Op vraag van de buurtbewoners en samen met het schepencollege hebben we ons verzet tegen de komst van een grootschalige varkenshouderij met mogelijks 8.000 varkens in de Legeweg. Samen met het schepencollege hebben we ons ook verzet tegen de komst van dergelijk bedrijf in de Rogierveldstraat (procedure nog hangende). Ook in de Danegemstraat hebben een aantal buurtbewoners onze steun gevraagd tegen de verplaatsing en uitbreiding van bvba Wimieko. We mogen aannemen dat het voor niemand een pretje is om op nauwelijks 250 meter te wonen van een varkensbedrijf dat uiteindelijk 4.000 varkens op jaarbasis zal huisvesten en dat een grote impact zal hebben op de leefomgeving (ammoniakemissies, geurhinder, visuele hinder, mesttransporten, enz.). Dat zelfs familiale varkensboeren dergelijke mastodontbedrijven niet graag zien komen, en ons steunen in ons verzet, hebben we trouwens ervaren in de Legeweg.