Schepen van Milieu Jan Vanassche reageert op commotie rond vellen bomen in de Kooldreef

19 Maart 2021

Schepen van Milieu Jan Vanassche reageert op commotie rond vellen bomen in de Kooldreef

“Drie bomen in de Kooldreef werden om veiligheidsredenen geveld. De andere 62 bomen kregen een onderhoudssnoei. Dit past binnen ons duurzaam groenbeleid.” Naar aanleiding van het rooien van 3 bomen in de Kooldreef in Sint Joris waren er nogal wat bezorgde reacties van Beernemnaars die niet begrepen waarom deze 3 reuzen moesten geveld worden. Milieuschepen Jan Vanassche (Groen) geeft daarom toelichting bij de visie over het groenbeheer in onze gemeente.

Schepen Jan: “Met het aantreden van Groen in het bestuur zetten we volop in op een groenbeleid op lange termijn.

Er lopen diverse initiatieven die ik graag nog even op een rijtje zet:

- Recent is er in een intergemeentelijk samenwerkingsverband een drevenmanager aangesteld die het drevenbeheerplan voor het landschapspark Bulskampveld (opgemaakt door het regionaal landschap Houtland) zal opvolgen. De Kooldreef maakt hier deel van uit.

- Daarnaast is er ook een intergemeentelijk project opgestart om een beheerplan op te maken voor de straatbomen in de gemeente.

- Verder is er een werkgroep onder de Erfgoedraad bezig met een inventarisatie van cultuurhistorische, solitaire bomen in Beernem, het zogenaamd houtig erfgoed.

- Tenslotte staat het herzien van het huidige beheerplan voor de dreven van het Beverhoutsveld op het programma voor het volgende jaar.”

Wat betreft de Kooldreef even een stand van zaken:

  • Op 25 oktober 2019 gaf het schepencollege goedkeuring voor het uitvoeren van een Visual Tree Assessment (VTA) in de Kooldreef. Krinkels nv voerde deze visuele inspectie uit, in opdracht van het Regionaal Landschap Houtland.
  • Uit het verslag bleek dat heel wat bomen dringend moesten onderhouden (gesnoeid, enz.) worden:
    • 3 bomen moesten om veiligheidsredenen geveld worden: bij een storm zouden ze kunnen omwaaien.
    • Alle overige 62 bomen moesten een onderhoudssnoei krijgen.
    • Van 13 bomen moest een kruininspectie gebeuren.

In juni 2020 is de kruininspectie uitgevoerd samen met de onderhoudssnoei.

Alle werken werden uitgevoerd door een gecertificeerd boomdeskundige (European Tree Worker of ETW). Het VTA- rapport is op deze wijze met de nodige deskundigheid vorm gegeven.

 

Deze ingreep, samen met een verdere opvolging van de andere dreefbomen, is het voorlopig sluitstuk van een duurzaam beleid. De verdere opvolging zal nu gebeuren onder de deskundige leiding van de expert/drevenmanager die de gemeente met raad en daad zal bijstaan.

De Kooldreef is een zeer beeldbepalend element in de dorpskern en dat zal zo blijven. De huidige visie bepaalt dat dreven enkel kunnen worden gekapt als meer dan 40 % van de bomen in de loop der jaren verdwenen zijn. Maar dat zal niet meteen het geval zijn, want waar een boom geveld wordt, planten we een nieuwe, jonge boom. “

“Het rapport vertelt ons dat het merendeel van de bomen in de Kooldreef nog in goede doen is,  we kunnen dus op beide oren slapen”, besluit schepen van milieu, Jan Vanassche.

Er zijn ook wat opmerkingen gemaakt rond de communicatie. Omwonenden stellen dat ze niet op de hoogte waren en dat klopt. Dit had beter gekund. Nochtans is er reeds vorig jaar door mij gecommuniceerd dat het proces liep, maar blijkbaar is dit niet opgepikt.

Met de aanstelling van de drevenmanager, die ook de taak krijgt om communicatie te voeren rond het beheer, zou dit in de toekomst niet meer mogelijk kunnen zijn.