Nieuwe uitbating van Wimieko kan nog maximaal 1 jaar: buurtbewoners en Groen!- Beernem gematigd positief.

26 Januari 2008

Vorig jaar ontstond er commotie bij de bewoners langs de Sijselestraat. Reden: de uitbater van B.V.B.A. WIMIEKO, gevestigd in de Sijselestraat 59 te Oedelem, vroeg een nieuwe milieuvergunning aan voor het verder exploiteren van zijn varkensfokkerij met 1300 mestvarkens. Een 23-tal omwonenden ging in het verweer en diende een bezwaarschrift in. Sedert het oude varkensbedrijf in 2001 overgenomen werd door B.V.B.A. Wimieko, ondervonden ze immers elke dag ernstige hinder door de achteloze manier waarop het bedrijf uitgebaat werd: niet enkel was er de dagelijkse, bijna ondraaglijke stank, maar er heerste ook een rattenplaag, kadavers werden laattijdig opgehaald, bewoners werden uit hun slaap gewekt door nachtelijke ophalingen van slachtrijpe varkens, enz.Naast deze talrijke overtredingen van de milieuregelgeving bleek uit de aanvraag ook dat er op het bedrijf een niet-vergunde stookolietank en mestopslag aanwezig waren. Ook de wettelijke termijn voor de aanvraag van een nieuwe milieuvergunning werd met ruim een jaar overschreden. Tevens verviel de huidige vergunning op 8 december van vorig jaar zodat dit klasse 1- bedrijf sindsdien illegaal werd gerund.

Al deze niet zo fraaie feiten leidden tot fel protest van de omwonenden, en deze kregen hierin de steun van Groen!-Beernem. De gemeente gaf evenwel het advies om de milieuvergunning met nog een jaar te verlengen in afwachting van de verplaatsing van het bedrijf, even verderop, naar de Danegemstraat. Maar ook daar zien de buurtbewoners het varkensbedrijf niet graag komen. Enkele mensen hebben daarom een procedure ingespannen bij de Raad van State. Die procedure is nog hangende en één van de redenen waarom de verhuizing van Wimieko voorlopig niet doorgaat.

Het provinciebestuur heeft nu het voorstel van de gemeente gevolgd om de milieuvergunning met maximaal 1 jaar te verlengen. Wel stelt ze dat de uitbater al het hoognodige moet doen om de hinder voor de omgeving beperkt te houden.
De Bestendige Deputatie legt bovendien de bijzondere voorwaarde op dat de stallen van Wimieko in de Sijselestraat buiten gebruik moeten gesteld worden van zodra het bedrijf verhuisd is naar de Danegemstraat.

Zowel de buurtbewoners als Groen!-Beernem zijn gematigd positief over deze regeling, ook al knijpen de gedeputeerden in dit dossier een flink oogje dicht voor de verschillende ernstige overtredingen van de milieuvergunningsvoorwaarden in de voorbije periode.
De buurtbewoners blijven evenwel waakzaam en nemen zich voor om opnieuw klacht in te dienen bij de milieu-inspectie indien de hinder blijft aanhouden.

(foto: Reginald Braet)