Minister van Ruimtelijke Ordening heft bescherming Huis Maes te Oedelem niet op.

07 Februari 2009

De kogel is door de kerk! Vlaams Minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (Open Vld) weigert het historische pand 'Huis Maes' in de Bruggestraat te Oedelem te declasseren, zoals het gemeentebestuur op aangeven van de Sociale Huisvestingmaatschappij Vivendo (ACV) en het plaatselijke SAK (Studie-en Aktiecomité) (ACV) gevraagd had. Dit blijkt uit het antwoord dat de minister gaf op een parlementaire vraag van Rudi Daems (Groen!) op 7 januari.  Hiermee komt een einde aan deze vaudeville waarin het Beernemse gemeentebestuur uitblonk in misleiding van de bevolking om toch maar de afbraak te bekomen van één van de mooiste herenwoningen van de gemeente en één van de zeldzame beschermde monumenten. Het  historische pand aan de Bruggestraat dat waardevolle elementen uit de 18de eeuw bevat, werd op 25 juni 2002 geklasseerd door toenmalig Vlaams Minister van Ruimtelijke Ordening, Van Grembergen en dit onder impuls van de plaatselijke Monumentenvereniging vzw Dorpszicht. Dankzij dit initiatief kon belet worden dat door toedoen van de sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo (voorheen Interbrugse), die op de site sociale appartementen optrekt, één van de laatste monumenten met historische waarde in Oedelem tegen de vlakte zou gaan. Vivendo weigerde immers hardnekkig om het fraaie, 200 jaar oude herenhuis te integreren in haar bouwproject. Dat vonden we altijd merkwaardig omdat  Vivendo in buurgemeente Brugge wél het nodige respect kan opbrengen voor het cultuurhistorische patrimonium van de stad (we herinneren ons nog de renovatie door Vivendo van de vroegere  Bloemmolens Dewulf in de Nikolaas Gombertstraat, waar de bestuursleden een riante vergaderzaal hebben).  

Groen! heeft in dit dossier steeds de houding van het Beernemse gemeentebestuur (Cd&V) gehekeld. Hoewel ze de behartiger van het algemeen belang zou moeten zijn en dus de eerste pleitbezorger van het behoud van het eigen historisch erfgoed, heeft ze zich steeds achter de visie van de bouwmaatschappij geschaard en er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat Huis Maes alsnog gesloopt wordt. We hebben al herhaaldelijk de dubieuze berichtgeving van de gemeente hierover aan de kaak gesteld, gemeente die in deze zaak haar eigen bevolking misleidt. Eerst hield de gemeente vol dat het gebouw voor verkeersonveiligheid zorgde, ook al bleek dat er ter hoogte van huis Maes nog nooit een ongeval gebeurd was, en er hierover ook geen enkele verkeerstechnische studie werd gemaakt. Daarna organiseerde ze mee een nep-enquête waarvoor het plaatselijk Studie - en Actiecomité (SAK) mocht opdraven om de Oedelemnaars te overtuigen dat het historische pand onder de sloophamer moest.

Haar laatste wapenfeit was de aanvraag tot declassering aan Minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen. In een brief aan Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen stelde het gemeentebestuur een soort ruilhandel voor: als de Minister tot de declassering overging van Huis Maes, wou de gemeente ter compensatie de bescherming aanvragen van o.a. het gemeentehuis van Beernem en van Oedelem, de grafkapel van de Vrières op het kerkhof Sint-Amandus in Beernem, de gevel van de Pastorie Oostveld, de gevel van de gemeenteschool van Oedelem, de Sint-Joriskerk, en een reeks kapelletjes en kruisbeelden. Heel vreemd was dat het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, geen enkele van de door de gemeente aangehaalde gebouwen als te beschermen vermeldt! 

Gemeentebestuur Beernem wordt krachtig teruggefloten

De Minister heeft nu met zijn beslissing het gemeentebestuur van Beernem krachtig teruggefloten. Hij is nochtans niet over één nacht ijs gegaan. Eerst heeft hij het advies ingewonnen van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML). In haar advies van 7 februari 2008 sprak de KCML zich tegen de declassering uit. Vervolgens heeft hij bijkomende adviezen ingewonnen van de bevoegde mobiliteitsambtenaar en van de administratie Wonen.

We citeren het definitieve antwoord van de minister: "De mobiliteitsambtenaar stelt dat de bijzondere inplanting van huis Maes geen wezenlijk verkeersonveilige situatie veroorzaakt, en zelfs een rol kan spelen in het concretiseren van de snelheidsremmende maatregelen, die worden voorzien in het conform verklaarde mobiliteitsplan en het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Beernem. De administratie Wonen stelt dat het restaureren van huis Maes en de inrichting ervan tot twee woongelegenheden steeds in het vooruitzicht is gesteld en nog altijd op haar steun kan rekenen. Aangezien deze bijkomende adviezen de door de gemeente aangereikte argumentatie verder ondergraven, kan ik vooralsnog niet ingaan op de vraag tot opheffing van de bescherming.

Groen!-Beernem is steeds een voorstander geweest van de bescherming van Huis Maes, dat intussen tot een symbooldossier is uitgegroeid voor alles wat fout loopt met het waardevolle erfgoed in Beernem. Daartoe hebben we verschillende acties gevoerd en via ons parlementslid Rudi Daems de bevoegde Minister hierover geïnterpelleerd. We hopen nu dat Vivendo zich zal neerleggen bij de beslissing van de Minister en het waardevolle historische pand op een kwaliteitsvolle manier zal integreren in haar sociale woningproject. Wat in Brugge kan, moet ook in Oedelem lukken.