Milieuschepen Jan Vanassche licht project Waterlandschap Beverhoutsveld toe

28 Januari 2022

Milieuschepen Jan Vanassche licht project Waterlandschap Beverhoutsveld toe

Op vraag van de oppositie op de gemeenteraad van 27 januari verduidelijkte schepen Jan Vanassche omstandig het project dat de Vlaamse Landmaatschappij en de Vlaamse overheid selecteerden om 330 hectare van het Beverhoutsveld klimaatrobuust te maken. “ Met de deelname aan de projectoproep, realiseren we een actie uit het meerjarenplan, met name de herziening van het bestaande Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP) Beverhoutsveld”, legt milieuschepen Jan Vanassche uit. “Daarin zijn waterschaarste en wateroverlast nieuwe thema’s.”  

Het Vlaamse project Waterlandschap 2.0. kadert binnen de Blue Deal waarbij er fondsen uit he Europees herstelfonds vrijgemaakt worden om Europa te wapenen tegen klimaatverandering.

“Beernem heeft het voortouw genomen om in samenwerking met 7 partners (Inagro, Oostkustpolder ,Het Regionaal Landshap Houtland, Gemeente Oostkamp, Agrobeheergroep Beverhoutsveld, Boerennatuur Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen) een project uit te werken dat een hele reeks milieu-en klimaatdoelstellingen wil realiseren”, vult Jan Vanassche aan.

Een opsomming van deze doelstellingen:

Het opwaarderen van het watersysteem. O.a.:

 • opwaarderen van het bestaande waterlopen- en grachtenstelsel met het oog op een betere waterberging en -infiltratie
 • inzetten op peilgestuurde drainage
 • beter vasthouden van regenwater door het plaatsen van regelbare stuwen
 • voorzien van beregeningsbekkens waar het kan
 • voorzien van een buffer voor hemelwater door beekvalleien her in te richten
 • opslaan van het oppervlaktewater en hemelwater, dus niet enkel bufferen tegen wateroverlast en laten infiltreren, maar ook water bijhouden.
 • voorzien van irrigatiemogelijkheden doorheen het hele gebied en onderzoeken of er alternatieve irrigatietechnieken mogelijk zijn
 • beter sturen van het water: de opslag ervan voorzien in het nat gedeelte en het water overbrengen naar een droger gedeelte
 • verbeteren van de waterkwaliteit

Het verbeteren van de waterhuishouding van de bodem. O.a.:

 • inzetten op een beter koolstofgehalte door gebruik te maken van aangepaste technieken. ( permanente graslanden en carbon farming)
 • herstellen van het landschap (kleine landschapselementen voorzien, perceelranden beplanten, houtkanten en heggen aanleggen)
 • kansen bieden aan de landbouw (een mix van de klassieke landbouw, biolandbouw en de korte keten)

“Het project verloopt in 2 fasen”, legt Jan Vanassche verder uit. “Fase 1 van het project biedt ons 10 maanden de tijd om ons initiatief gedetailleerder uit te werken in een gebiedsprogramma met concrete uitvoeringsmaatregelen. Dat werk moet af zijn tegen november 2022. “

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voorziet hierbij ondersteuning via de aanstelling van een bureau dat onmiddellijk na de selectie de geselecteerde initiatiefnemers inhoudelijk kan ondersteunen. Hiervoor is 25.000 € subsidie voorzien.

Na goedkeuring door de kwaliteitskamer krijgen de projecten toegang tot de investeringssubsidies met een maximum van 2 miljoen € per project.

“In het meerjarenplan van de gemeente is er 25.500 € per jaar ingeschreven voor de ontwikkeling van het GNOP Beverhoutsveld. Daar komt nu een extra 25.000 euro van de VLM bij voor fase 1. Het bedrag zal worden ingeschreven bij de eerstvolgende aanpassing MJP.

Vermits de subsidie voor fase 2 afhankelijk is van de evaluatie van de studie zal de gemeente het bedrag voor deze fase pas kunnen inschrijven via een aanpassing van het MJP zowel in ontvangsten als uitgaven”, besluit Jan Vanassche.