Komen er binnenkort windmolens in Beernem?

03 Oktober 2010

Twee windparkontwikkelaars hebben plannen klaar om windturbines neer te poten in Beernem. Storm plant 2 grote windturbines op grondgebied  Oostkamp en 1 in Beernem. Enervest heeft concrete plannen om  1 windturbine op te trekken in de wijk Gevaerts in Beernem, op ongeveer 250 meter van hoeve (nu vakantiehuis) ''t Groot Kerkegoed' in de Halvemaanstraat en op enkele honderden meter van de windturbine die Storm wil bouwen in Beernem.  Zo zouden de 4 windmolens één cluster vormen. Storm heeft voor zijn 3 windmolens recent een vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente en plant een informatievergadering op 19 oktober. Het openbaar onderzoek loopt van 1 oktober tot 30 oktober. Enervest zal wellicht volgen.Momenteel vertegenwoordigt windenergie slechts 2,21% van de Vlaamse energieproductie. De Vlaamse regering wil dat tegen 2020 13% van de geleverde elektriciteit van hernieuwbare energiebronnen (o.a. windenergie) afkomstig is. Vooral de provincies West- en Oost-Vlaanderen en Antwerpen komen hierdoor nadrukkelijk in beeld. De regio ten noordwesten van de as Kortrijk- Gent- Antwerpen biedt vanuit windtechnisch oogpunt de beste mogelijkheden, zo blijkt uit studies.

In onze provincie staan er vandaag 57 grote windturbines met een gezamenlijk vermogen van 47 Megawatt. Het West-Vlaamse provinciebestuur heeft becijferd dat er nog 70 windturbines met een vermogen van elk 2 MW moeten bijkomen om de doelstelling van de Vlaamse regering te halen. Het gaat hierbij om turbines met een ashoogte van minstens 100 meter en een wiekdiameter van 80 m die elk 1100 tot 1400 gezinnen van stroom kunnen voorzien. 

Om te vermijden dat er een wildgroei aan windturbines ontstaat in het landschap, heeft het West-Vlaamse provinciebestuur 15 zoekzones vastgelegd. Die zoekzones situeren zich in de omgeving van stedelijke gebieden (Veurne, Poperinge, Menen, Ieper, enz.) of aan verkeersknooppunten (Jabbeke, Oostkamp E40- A17).

Maar niet iedereen is gelukkig met deze zoekzones. Groen! is vanzelfsprekend een groot pleitbezorger van windenergie, maar vindt deze zoekzones alvast te beperkend. Maar de partij wil niet dat er lukraak in het landschap windmolens neergepoot worden en pleit ervoor om clusters van windturbines op korte afstand van de afnemers (industriezones, verstedelijkte gebieden, bedrijventerreinen b.v.) op te trekken. Bij deze aanvragen is dit evenwel niet het geval.

Door de zoekzones zien ook de windparkontwikkelaars hun actieterrein ingeperkt. Maar firma's zoals Storm en Enervest  laten zich hierdoor niet afschrikken en werkten concrete plannen uit voor windmolens die buiten de zoekzones vallen. Daarbij schuwt men geen creatieve strategieën.

Enervest stuurde in de voorbije weken haar verkopers op pad in de wijk Gevaerts om contracten los te weken van de omwonenden. Heel wat mensen hebben intussen al getekend. Wie zo'n contract ondertekent krijgt van de ontwikkelaar een jaarlijkse vaste vergoeding, eens de windturbine er staat. In ruil ziet de betrokkene af van klachten over geluidsoverlast en slagschaduw.

Voorzien van alle handtekeningen denkt de firma dat ze zo sterker zal staan bij de aanvraag van de nodige vergunningen. Ze kan dan immers aantonen dat er een breed draagvlak is voor de plaatsing van een of meerdere windturbines, ook al valt de locatie buiten de vastgelegde zoekzones van de provincie.

Groen! is erg blij dat firma's moeite blijven doen om de nodige vergunningen te krijgen voor windturbines in onze provincie. We hebben beslist nog een grote achterstand in te halen. En ook in Beernem is er ruimte voor windturbines. Maar we hadden liever gezien dat dergelijke windturbines veel dichter aansloten bij  stedelijke gebieden en industriezones, dus dichter bij de verbruikers, i.p.v. midden het open landschap zoals nu het geval is. In het verleden heeft het gemeentebestuur al diverse aanvragen tot het plaatsen van een windmolen op het industriepark -Noord geweigerd, wat wij betreuren.

Hoe dan ook, zoals het er nu uitziet zullen de windturbines, eens geïnstalleerd,  niet meteen kunnen draaien. Er is immers een capaciteitstekort op het hoogspanningsnet van Elia. Tot 2014 is alle huidige en toekomstige capaciteit gereserveerd voor de windmolenparken op zee. Dit betekent dat alle nieuwe projecten tot dan geen toestemming krijgen  om hun stroom op het net te plaatsen. Pas tegen 2014 zou een nieuwe hoogspanningslijn klaar zijn. Nog maar eens een bewijs van hoe tergend traag Vlaanderen in hernieuwbare energie investeert.

Marc Vanpaemel, Groen!-provincieraadslid en Ignace Tousseyn, voorzitter Groen!- Beernem