Groen verheugd met historische kans om Beernem verkeersveiliger, gezonder, groener en socialer te maken.

27 Oktober 2018

Groen verheugd met historische kans om Beernem verkeersveiliger, gezonder, groener en socialer te maken.

Groen heeft er heel lang moeten op wachten, maar nu is het een feit: de partij neemt - in een kartel met sp.a - voor het eerst in haar bestaan deel aan het beleid. Bovendien veroverde Groen voor het eerst 3 zitjes in de gemeenteraad. Verkozenen Jan Vanassche, Rolle De Bruyne en Roos Lambrecht hebben er erg veel goesting in. “Ons goed resultaat bewijst dat de Beernemnaar snakt naar gezonde lucht, meer en veiliger fietspaden, behoud van de open ruimte en een beter sociaal beleid dat de groeiende armoede in onze gemeente aanpakt. “We laten deze historische kans niet liggen en zullen samen met onze kartelpartner sp.a en onze coalitiepartner CD&V onze uiterste best doen om Beernem verkeersveiliger, gezonder, ecologischer en socialer te maken, “ vatten Roos en Rolle samen.

Ook al zijn er veel raakvlakken in de nieuwe coalitie, het wordt tijd om een versnelling hoger te schakelen.

“Het partijprogramma van Groen en dat van CD&V hebben sowieso heel wat raakvlakken”, aldus kersvers schepen Jan Vanassche (Groen). “Onder andere wat mobiliteit en verkeersveiligheid betreft hebben we heel wat gemeen. Maar wij vinden het tijd om een versnelling hoger te schakelen. Want ook Beernem ontsnapt niet aan het stijgende autoverkeer en de groeiende files.  En het Curieuzeneuzen -en Greenpeaceonderzoek naar de luchtkwaliteit in onze gemeente toont aan dat niet ingrijpen schuldig verzuim betekent. We willen bijgevolg meer mensen uit de auto en op de fiets. In overleg met alle betrokkenen willen we nagaan waar er schoolstraten en fietsstraten kunnen komen. En waar er autoluwe straten en woonerven kunnen ingericht worden. Nieuwe impulsen, zoals kwalitatieve fietsenstallingen, - ook aan de handelszaken-  veilige fietsroutes en fietspaden, voorrangsregeling voor fietsers aan de kruispunten, enz. moeten zorgen voor een vliegwieleffect. Naast meer en betere fietspaden, willen we dat het netwerk van trage wegen verder uitgebreid wordt.

kersvers schepen Jan VanasscheGroen kiest resoluut voor de bouw van een nieuw zwembad. “We willen de talloze gebruikers van het huidige Bloemendalebad niet in de kou laten staan. Idealiter is het nieuwe bad ecologisch en klimaatneutraal, zodat de energiekosten beheersbaar blijven, “ aldus Jan.  Maar daarnaast moet de weg naar het sportpark veiliger voor de fietsers. Een degelijk fietspad in de Wellingstraat en de Parkstraat en de herinrichting van het kruispunt kunnen hiervoor zorgen.

Het Burgemeestersconvenant, dat er dankzij Groen kwam, willen we verder aanscherpen, zodat Beernem op termijn een klimaatneutrale gemeente wordt. Zonnepanelen op de gebouwen van de gemeente en aanvullende klimaatvriendelijke initiatieven moeten hiertoe bijdragen.

We vergeten zeker onze lokale handelaars en landbouwers niet. De lokale economie zorgt immers voor werkgelegenheid en voor dynamiek in de gemeente en verdient onze steun. We promoten de Korte Keten-gedachte, waarbij we mensen aanmoedigen om lokaal te kopen. Aanvullend willen we dat nog meer mensen de weg vinden naar Fair Tradeproducten. En de Raad Lokale Economie willen we reanimeren.

Het landelijk karakter van onze gemeente behouden we door maatregelen te nemen om de open ruimte te bewaren.  Tijdens onze huisbezoeken vertelden heel wat mensen ons dat ze graag in Beernem wonen omwille van het vele groen. Dat groen moeten we zeker blijven koesteren.

Medezeggenschap van burgers en van kinderen en jongeren in het bijzonder, vinden we belangrijk. Gemeenteraadslid Roos Lambrecht (Groen) heeft vanuit de oppositie al verschillende malen de oprichting van een kindergemeenteraad aangekaart.  Nu is het moment om dit in beleid om te zetten.

Samen met kartelpartner sp.a focussen we op een sterker sociaal beleid. En de noden zijn hoog:  in Beernem stijgt het aantal mensen in armoede, getuige het groeiende ‘succes’ van de Sociale Kruidenier en van de kledingbank De Kapstok. De werking van beide vrijwilligersorganisaties willen we sterker ondersteunen. Betaalbare sociale woningen en betaalbare woningen in het algemeen en een betaalbare kinderopvang zijn dé belangrijkste instrumenten om te beletten dat mensen in de armoede terechtkomen.

We gaan voor het label van verdraagzame gemeente waar iedereen welkom is: holebi’s, mensen met een beperking, mensen van vreemde afkomst.

“We hebben nog heel wat meer programmapunten waarvan we willen dat ze in een bestuursakkoord gegoten worden. Die punten zullen we ten gepasten tijde op tafel leggen in onze gesprekken met onze coalitiepartner”, aldus Jan. “Het zal uiteraard geven en nemen zijn.”

Ten slotte erkennen we dat er in de (bijna) afgelopen bestuursperiode heel wat goede zaken zijn gebeurd. We willen, weliswaar met onze eigen accenten, op dit elan doorgaan. We reiken over alle partijgrenzen heen de hand naar allen die van Beernem een nog mooiere, bruisender en gezondere gemeente willen maken.