Groen! diende klacht in bij de gouverneur om uitblijven zone 30 aan Oedelem markt

17 November 2010

Enkele maanden geleden diende Groen! Beernem klacht in bij West-Vlaamse gouverneur Breyne omdat het schepencollege nu al meer dan 5 jaar hardnekkig weigert om een gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2005 uit te voeren die zone 30 aan de markt van Oedelem moet realiseren. Groen! is hierover niet te spreken, want het schepencollege is wettelijk verplicht om een gemeenteraadsbeslissing te eerbiedigen, beslissing die trouwens unaniem werd genomen, dus ook met het volmondig akkoord van meerderheidspartij CD&V. Onze partij vroeg de gouverneur ook binnen welke termijn een gemeenteraadsbeslissing moet uitgevoerd worden. De burgemeester en schepenen gedragen zich in deze zaak als verlichte despoten door, zonder enige reden, een beslissing van de gemeenteraad naast zich neer te leggen. Nochtans is de invoering van zone 30 in het centrum van Oedelem een absolute must, want op nauwelijks enkele honderden meter van elkaar bevinden zich 3 scholen (gemeentelijke basisschool, Vrije School Ter Bunen en MPIGO De Bevertjes), samen goed voor ruim 550 leerlingen. De straten rond de markt en in de omgeving zijn veelgebruikte schoolroutes en je zou dus verwachten dat het gemeentebestuur de veiligheid van jonge kinderen belangrijk vindt.Maar het zal de gemeente worst wezen, zoveel is duidelijk. Kinderen zijn electoraal niet interessant en dus gebeurt er al tientallen jaren helemaal niks om de Beernemse schoolomgevingen veiliger te maken: geen Octopuspalen (in naburige gemeente Brugge staan er intussen ruim 110!), geen gekleurd asfalt, geen beveiligde schooluitgang, enz.

Nochtans begint alles met een veilige schoolomgeving. Nu doen de scholen in de kern van Oedelem enorme inspanningen om kinderen veilig verkeersgedrag aan te leren. Maar het lijkt alsof ze kinderen moeten leren zwemmen in een wildwaterrivier. Er wordt immers veel te snel gereden en ook het zwaar vrachtverkeer wurmt zich nog steeds met groot gedruis door de smalle straten van het centrum. Het verbod op zwaar vervoer dat de gemeente al heel lang beloofde, laat ook op zich wachten. En zolang de schoolomgeving en schoolroutes niet aangepakt worden, zullen ouders hun kinderen nooit zorgeloos op de fiets naar school kunnen sturen.

N.a.v. onze klacht vroeg de gouverneur meer uitleg aan de gemeente. Het antwoord dat de gemeente gaf, sloeg ons bovendien met verstomming. De gemeente gaf toe dat ze de gemeenteraadsbeslissing niet had uitgevoerd en beweerde dat dit kwam omdat het verkeersbord dat zone 30 aanduidt 'ter hoogte van de markt praktisch gezien moeilijk realiseerbaar' is. Vreemd toch, want er bevinden zich momenteel wel degelijk verkeersborden ter hoogte van de markt, maar dan verkeersborden die het einde van zone 30 aanduiden.  Bovendien staan die borden er enkel omdat de gemeente de markt om onverklaarbare redenen uitsloot van zone 30.

Een verkeersexpert die we raadpleegden voegde er volgende bedenking aan toe: 'Er hoeven zelfs helemaal geen borden te staan aan de markt, indien zone 30 zou uitgevoerd worden zoals dit beslist werd in de gemeenteraad'. Het antwoord van de gemeente aan de gouverneur is dus op zijn minst misleidend te noemen.

Ten slotte zegt de gemeente in haar antwoord aan de gouverneur dat ze wil wachten tot de heraanleg van de markt voltooid is. Dit betekent nog eens uitstel met ongeveer een jaar. In zijn antwoord aan Groen! stelt de gouverneur dat een gemeenteraadsbeslissing ' in principe onmiddellijk of zo vlug als mogelijk' moet uitgevoerd worden. 'Deze termijn moet in elk geval redelijk zijn.' Het is voor ons duidelijk dat die redelijke termijn intussen al lang overschreden is. In deze zaak is duidelijk sprake van manifeste onwil van het schepencollege. In de gemeenteraad van oktober 2005 verklaarde huidig burgmeester De Rycke dat hij het niet verantwoord vindt om overal zone 30 in te voeren op het volledige stuk tussen de scholen in het centrum van Oedelem. Tja, dergelijke uitspraak zegt genoeg over de desinteresse van de gemeente voor de veiligheid van kinderen in het verkeer?.

Invoering zone 30: Absurdistan in Oedelemse dorpskern

De verplichte invoering van zone- 30 in de schoolomgevingen in Beernem is, zoals wij  vreesden, beperkt gebleven tot het plaatsen van de nodige verkeersborden ter hoogte van de scholen - en daar houdt het bij op.  De gemeente heeft ook niet direct plannen om de schoolbuurten eens grondig onder de loep te nemen en te sleutelen aan de infrastructuur zodat kinderen écht veilig naar school kunnen fietsen en stappen.

We blijven erop hameren dat de aanpak van de verkeersveiligheid in Beernem door het gemeentebestuur enkel neerkomt op window dressing en geen  reële verbetering van de verkeerssituatie beoogt. Koning Auto regeert en dat gaat helaas ten koste van de zwakke weggebruikers, met name de kinderen en oudere mensen die zich te voet of met de fiets verplaatsen.

Parkstraat zonder degelijk fietsstrookZo is er bijvoorbeeld nog steeds geen degelijk fietspad in het gedeelte van de Parkstraat tussen de rotonde en de Stationsstraat, waar de school De Drie Beertjes gevestigd is zodat fietsers goed uit hun ogen moeten kijken, willen ze niet aangereden worden door het rakelings langs hen scherende verkeer. De fietssuggestiestrook is er immers amper 1m breed (een fietspad moet minstens 1,5m breed zijn volgens de aanbevelingen van de Administratie Wegen en Verkeer) en het wegdek is er blijkbaar te smal, want de meeste automobilisten die elkaar kruisen, overrijden daarbij deze fietssuggestiestrook.  Voor fietsers is het dikwijls bibberen op hun rijwiel! Een toch wel zeer gevaarlijke situatie voor ouders die met hun kinderen naar school fietsen! Het louter plaatsen van 30km-borden zal aan deze verkeersonveilige toestand niks verhelpen.

Maar het ergst is het momenteel gesteld in de Oedelemse dorpskom, waar 2 scholen op nauwelijks 1 kilometer van mekaar liggen, nl. de gemeenteschool in de Knesselarestraat en de Vrije School Ter Bunen in het verlengde van deze straat, de Bruggestraat. Hoewel de burgemeester in de gemeenteraad van 23 mei jl. nog verklaarde dat zone 30 in de hele omgeving van beide scholen (inclusief de omliggende straten) zou ingevoerd worden, is dit in werkelijkheid heel anders uitgedraaid en heeft het schepencollege ervoor gekozen om twee zones 30 in te voeren:

  1. Een eerste zone 30 ter hoogte van de gemeenteschool eindigt aan in de richting van Brugge net voor de markt van Oedelem, wat betekent dat het gevaarlijke kruispunt aan de markt zelf, niet in deze zone inbegrepen is.
    Vanaf dit kruispunt tot aan de supermarkt GB is er een soort niemandsland en mogen automobilisten er 50 km per uur rijden (bebouwde kom).
  2. Daarna begint, amper enkele honderden meters verder, een tweede zone 30 in de omgeving van Ter Bunen die echter stopt vlak vóór de verkeersdrempel aan het gevaarlijke kruispunt van de Bruggestraat met de Meulestraat en Creytensstraat . M.a.w. op het kruispunt zelf en de omliggende straten is er blijkbaar geen zone 30 van kracht!

Het gemeentebestuur gaat er blijkbaar van uit dat de schoolgaande kinderen op een gegeven moment in het niets oplossen en dus geen behoefte meer hebben aan verkeersremmende maatregelen ter hoogte van gevaarlijke kruispunten! De situatie in de omgeving van deze 2 scholen is er dan ook compleet absurd en vooral in hoge mate verkeersonveilig.

Bovendien werden de nodige borden in ijltempo geplaatst: pas maandag 29 augustus werd de fietsoversteek op het betrokken kruispunt geschilderd en pas dinsdag 30 augustus werden de 30km-borden er gezet. Gevolg is dat er een woud van verkeersborden is ontstaan die de situatie voor elke weggebruiker totaal onbegrijpelijk maken.