Gemeenteraad 5 juli 2011

10 Juli 2011

Vragen en suggesties door de Groen! gemeenteraadsleden. Gemeenteraadsleden en

Rolle De BruyneSonia Hoedt stelden de
volgende vragen en dienden volgende agendapunten in.

1. Bio op het bord

In de loop van
april stuurde Bioforum, de koepel
van de biologische sector, aan alle steden en gemeenten een rondschrijven met
de vraag om n.a.v. de bioweek in juni biologische producten op te nemen in hun
aankoopbeleid, niet enkel in de bioweek, maar permanent. Bio verdient immers
een plaats op ieders bord. In het blad Lokaal dat elk raadslid krijgt, staat
trouwens op pagina 35 van het 1 juninummer een volledige pagina hierover. Waarom
is de gemeente hier niet op ingegaan?

2. Dimbare openbare verlichting

De stad Izegem investeert in openbare verlichting die 's
nachts kan gedimd worden.  Op vandaag is
al 13% van de lichtpunten dimbaar. Dit levert een forse besparing op het
energieverbruik en de elektriciteitsrekening. Denkt de gemeente ook in die
richting bij het vernieuwen van de openbare verlichting?

3. Motie tegen
de afschaffing van het milieuconvenant

In haar  zogenaamd Witboek staat dat de Vlaamse
regering plannen heeft om de samenwerkingsovereenkomst
(milieuconvenant) af te schaffen
.  Dat vinden we zeer
jammer. Voor heel wat gemeenten is dat de basis voor hun milieubeleid. De
afschaffing van de milieuconvenant heeft ook als gevolg dat de verplichting van
een gemeentelijke MINA-raad vervalt. Ook de subsidiëring van de MiNa-werkers
loopt via die weg, waardoor in heel Vlaanderen 270 werkplaatsen voor
laaggeschoolden op de tocht staan. Ook de functie van duurzaamheidambtenaar zal
in veel gemeenten op de helling komen als er geen financiële ondersteuning meer
is vanuit het Vlaamse niveau.

We wensen de
volgende motie van aanbeveling ter goedkeuring voor te leggen aan de
gemeenteraad, en die daarna op te sturen naar de Vlaamse regering:

"De gemeenteraad heeft kennis genomen van het Witboek
Interne Staatshervorming van de Vlaamse Regering. De raad betreurt dat de
milieuconvenanten of samenwerkings-overeenkomsten milieu zouden worden
opgedoekt. Het geld dat ervoor voorzien was, zou gaan naar rioleringen en
milieuhandhaving (dat op Vlaams niveau wordt georganiseerd). De ondersteuning
van lokaal duurzaam beleid wordt gewoon geschrapt of krijgt een andere
bestemming.

Gelet op de verontruste reactie van de Vereniging van
Vlaamse Steden en Gemeenten, die nooit werd gecontacteerd over dit idee;

Gelet op de hefbomen (stedelijk en provinciaal) die de
Samenwerkingsovereenkomst Milieu genereerde en die dreigen op de achtergrond te
raken door een afschaffing van de Samenwerkingsovereenkomst Milieu;

Gelet op het streven de planlast ernstig te verminderen en
op de positieve evolutie die de Samenwerkingsovereenkomst reeds kende op het
vlak van planlast, van werkbaarheid en flexibiliteit;

Gelet op de voorbereiding van de nieuwe beheers- en
beleidscyclus van de lokale overheden waarin ook de leefmilieuproblematiek van
de Vlaamse regering moeten worden bezorgd met het oog op doorwerking in de
geïntegreerde meerjarenplannen;

pleiten wij voor:

 • het herroepen van de afschaffing-zonder-meer van de
  Samenwerkingsovereenkomst;
 • een aangepaste vorm van de Samenwerkingsovereenkomst, die
  eerder een vereenvoudiging is van het huidige systeem. Dit moet ertoe leiden
  dat de instrumenten voor het milieubeleid door Vlaanderen blijvend worden
  ondersteund mits een evenwichtige vraag naar rapportage die evenwel kadert in
  de opgelegde jaarlijkse algemene rapportering vanuit de Beernem naar het Vlaams
  Gewest;
 • een constructief overleg over deze aangepaste vorm van
  samenwerking tussen het Vlaamse Gewest en (via de VVSG) met alle stakeholders.
 • het opnemen in de nieuwe vorm van samenwerking van vooral
  de thema's waar een financiële ondersteuning door het Gewest een verschil kan
  maken. Voorbeelden hiervan zijn de doelgroepenwerking, het lokaal duurzaam
  beleid (aankopen, interne milieuzorg,?) en het duurzaam groen- en natuurbeheer."

 

4. Toegankelijkheidscharter ("charter
toegankelijke dienst- en hulpverlening".)

De
tussentijdse evaluatie van het lokaal sociaalbeleidsplan is een uitgesproken
gelegenheid om toegankelijkheid bovenaan de agenda te zetten. De VVSG
(Vereniging Van Steden en Gemeenten) ontwikkelde enkele instrumenten.

Meer
dan 50 gemeenten (waaronder Damme, Torhout, enz.) en OCMW's ondertekenden
intussen dit charter dat een engagementsverklaring
is om kwaliteitsvolle diensten aan te bieden op een laagdrempelige manier. Nu
ook Beernem nog?

6. Huurwetgeving
en GAS (gemeentelijke administratieve boetes)

4 jaar na de invoering van de nieuwe federale huurwetgeving heeft de
gemeente Beernem  nog steeds geen
gemeentelijk reglement dat sancties (GAS) oplegt voor wie de wet niet naleeft.
De nieuwe huurwetgeving die dateert van 5 mei 2007 verplicht de verhuurders van
woningen en appartementen om onder meer de huurprijs en de gemeenschappelijke lasten duidelijk te afficheren (Artikel 1716
van het Burgerlijk Wetboek). De nieuwe huurwet bepaalt ook dat  de gemeenten moeten toezien op de naleving
ervan. Ze kunnen inbreuken bestraffen met een administratieve boete tussen 50
en 200 euro.

De affichering van
de prijs heeft de bedoeling om tot transparantie op de huurmarkt te komen. Zo kunnen
de kandidaat-huurders makkelijk een vergelijking maken van de huurprijzen. Bovendien
moeten ze zo niet een heleboel eigenaars opbellen om prijzen op te vragen. Anderzijds
is het ook voor de eigenaars zelf handig dat ze niet nodeloos opgebeld worden.

De nieuwe huurwet
is ook een sociale maatregel die discriminatie wil tegengaan. De wet wil
vermijden dat eigenaars plotseling hun huurprijs verhogen om bepaalde huurders
uit te sluiten.