Gemeenteraad 19 juni 2007

20 Juni 2007

Vragen en suggesties door de Groen! gemeenteraadsleden  en .

Rolle De BruyneSonia Hoedt

Speelstraten

Er werd een aanvraag gedaan voor het inrichten van een speelstraat in de wijk het Vliegend Paard. Recentelijk zijn daar heel wat gezinnen met jonge kinderen komen wonen. Elke laatste zaterdag van juni, juli, augustus en september zouden de kinderen zich op straat kunnen uitleven. Wordt deze vraag positief beantwoord?

Een bijkomende vraag: blijkbaar is er geen officiële opening meer voorzien van de speelstraten. We willen hierbij toch een warme oproep doen naar het schepencollege om dit alsnog te doen, zeker bij de start van een nieuwe speelstraat. Op dergelijke wijze wordt de mogelijkheid van het spelen in de betrokken straat ruimer bekend gemaakt.

Antwoord van de bevoegde schepen: "Er werden 3 speelstraten goedgekeurd : Citroenstraat, Populierenstraat en Praetbaliestraat. Er wordt geen officiële opening meer voorzien zoals vorig jaar (opening door de jeugddienst om de speelstraat bekend te maken)." Volgens de bevoegde schepen zijn de buurtbewoners creatief genoeg om het in hun onmiddellijke omgeving bekend te maken . Hij wijst er ook op dat men tussen 1 en 10 juli gebruik kan maken van de buurtcheques. Indien de speelstraten blijven zou de jeugddienst in de toekomst een spelkoffer ter beschikking stellen.

Misbruik parkeerschijven in Oedelem

Een aantal handelaars rond de Oedelemse markt stelt vast dat er, ondanks de invoering van de Blauwe Zone aldaar, nog heel wat auto's de hele dag op de markt blijven staan. De handelaars meldden ons dat de eigenaars gewoon hun parkeerschijf verdraaien. Is dit zo? En indien dit zo zou blijken te zijn, wat zal het schepencollege hieraan doen ?

Antwoord van de burgemeester: " Het 'probleem' werd gemeld bij de politie en die zou daarop controles doen. "

Speelplein Kleine Beer

De omgeving van het O.C. De Kleine Beer en de Kleine Beer zelf kunnen volgens ons heel wat kindvriendelijker gemaakt worden door een speelpleintje aan te leggen in de onmiddellijke buurt. Nu is het voor verpozende ouders met kleine kinderen op het plein geen evidentie om er lang te blijven, want de kleine kinderen hebben er niets om handen. De ruimte is er alvast, nu nog de invulling!

Antwoord van cultuurschepen Jannsens: " In het oorspronkelijk concept was er iets voorzien, maar het geld was op." Kinderen zijn creatief en houden zich wel bezig volgens schepen Janssens.

Er wordt nog een uitbreiding van de Kleine Beer voorzien en is er dus alweer geen geld meer over voor een speelpleintje!

Het Beleidsplan van de meerderheid 2007- 2012

Groen!- Gemeenteraadslid Rolle is verschillende keren tussengekomen in de bespreking van het beleidsplan eerst algemeen, daarna o.a : i.v.m. duurzame energie (goede isolatie, dubbel glas en alternatieve energie) en verhogen van premies, de extra belasting op waterverbruik (we vroegen sociale correctie , maar volgens de wetgeving zou dat niet kunnen, dat ging het Schepencollege onderzoeken) .

Gewijzigd ontwerp BPA Nijverheidsstraat

Rolle is tussengekomen met de opmerking dat de Groen!- fractie geen enkel dossier meer goedkeurt zolang het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan niet klaar is. (voorzien voorjaar 2008) Groen! heeft tegengestemd.

Herziening BPA Haverbilken

Ook hier is Rolle tussengekomen. O.a. met de opmerking dat er weer een stuk landbouwgebied verloren gaat. Groen! heeft tegen gestemd.

Parkstraat (stukje naar de Fortstraat)

herinrichting met smallere voetpaden en enkele parkeerplaatsen en GEEN vrijliggend fietspad, zodat er 2 rijvakken zijn waardoor het verkeer vlotter zou moeten gebeuren. Voor de fietsers die vanaf de brug komen, worden er 2 borden geplaatst waardoor ze afgeleid worden om via de nieuwe fietsdoorgang aan de verkaveling Postwegel zo aan de vaart te komen, waardoor ze de drukke straat niet moeten oversteken en ook het drukke stukje Parkstraat niet moeten passeren.