Gemeenteraad 11 oktober 2011

30 Oktober 2011

Gemeenteraad 11 oktober 2011

Vragen en suggesties door de Groen! gemeenteraadsleden.   

Dimbare openbare verlichting

Sonia Hoedt: Dimbare openbare verlichting : We vragen dat de gemeente bij nieuwe verkavelingen en bij renovatie van de openbare verlichting opteert voor dimbare openbare verlichting. Dimmen is het tijdelijk verminderen van de verlichtingssterkte. Dat moet vanzelfsprekend gebeuren zonder de veiligheid van de weggebruiker in het gedrang te brengen. De verlaging van het lichtniveau moet geleidelijk gebeuren, zo vindt er geen bruuske verandering plaats. Hierdoor is het visueel effect van de vermindering van de openbare verlichting op de gebruikers miniem. Het biedt voordelen voor het milieu : het beperkt de lichtvervuiling en het draagt bij tot het terugdringen van de CO2-uitstoot. En vooral de energiebesparing die kan gerealiseerd is een doorslaggevend argument. Wanneer de verlichting de helft van de nacht wordt gedimd, kan dat een serieuze besparing op het totale energieverbruik teweeg brengen. Onze suggestie is dan ook om het plaatsen van dimbare verlichting serieus te onderzoeken en een proefproject op te starten. (bv bij een nieuwe verkaveling) Er zijn reeds gemeenten die dit systeem toepassen.

Antwoord CD&V Bestuur: Dit is een goede suggestie ! Bij een vervanging van de bestaande openbare verlichting is er een meerkost van 15 %. Maar dimbare verlichting kan zeker nuttig zijn in een nieuwe verkaveling ! In het voorjaar was er een infovergadering over een proefproject van Eandis.

Voorstel groepsaankoop groen energie

Sonia Hoedt: in verband met de samenaankoop groene energie : de Provincie West-Vlaanderen organiseert in het najaar van 2011 een groepsaankoop groene stroom. Met deze groepsaankoop bieden ze de inwoners de kans om bewust te kiezen voor 100% groene stroom en ook te profiteren van een goedkoper contract juist omdat ze zoveel burgers samen brengen. Iedereen kan vrijblijvend inschrijven vanaf 1 november 2011 tot eind januari 2012. Op 6 februari 2012 wordt een online veiling georganiseerd waarbij energieleveranciers hun beste prijs geven. Kort daarna ontvang je een persoonlijk voorstel en heb je een maand de tijd om op dit voorstel in te gaan. De datum van overstap kan je kiezen tussen 15 april 2012 en 30 september 2012. Het nieuwe contract is geldig voor één jaar.

De gemeente Beernem is een van de 1 van de 48 op 64 West-Vlaamse gemeenten die de campagne ondersteunt (toestand 20/09) en die reeds heeft toegezegd om een infosessie te organiseren. Andere gemeenten gaan verder : er zijn gemeenten waarbij het OCMW de campagne ook onder- steunt (onze vertegenwoordiger in de OCMW-raad zal dit ook vragen) en zelfs gemeenten die een info loket inrichten !

Wij vragen hierbij dat onze gemeente ook zo'n infoloket inricht , een mooie opdracht voor onze duurzaamheidsambtenaar en dit in navolging van onze buurgemeenten (Wingene, Oostkamp, Ruiselede, Tielt)

Antwoord CD&V Bestuur: Beernem steunt het initiatief en zal alle informatie verstrekken, maar zal geen loket inrichten want daarvoor is er inzet van personeel nodig en daar is er geen ruimte voor, aldus de burgemeester. Mocht er iemand vanuit de provincie vragen om een zitdag in Beernem te organiseren, dan zal het gemeentebestuur zeker een lokaal ter beschikking stellen.

Snelheidsbeperking 70 km/u

Sonia Hoedt: In de pers van 30 september jongstleden konden we lezen: "DAMME - In het West-Vlaamse Damme mogen bestuurders vanaf 1 oktober niet sneller rijden dan 70 km/u. Die beperking wordt zowel op de lokale als op de gewestwegen ingevoerd. De maatregel moet de verkeersveiligheid verhogen en vooral de zwakke weggebruikers beschermen. Damme is de eerste Vlaamse stad die zo'n maatregel neemt."

Er is klaarblijkelijke ook al interesse uit de buurgemeenten Maldegem en Aalter. Het verwondert mij dan ook dat Beernem hierbij niet wordt vermeld. Nochtans is verkeersveiligheid toch ook een belangrijk aandachtspunt in deze legislatuur ?

Onze vraag is dan ook vrij duidelijk, zal het bestuur dit initiatief vanuit Damme volgen?

Als je weet dat we nu telkens een verkeersbord moeten voorzien bij iedere nieuwe kruising indien we het gewone snelheidsregime willen aanpassen, is de oplossing uit Damme ook op dat gebied een ideaal middel om het aantal verkeersborden te laten minderen. We slaan er bij wijze van spreken 2 vliegen in 1 klap: het bevorderen van de verkeersveiligheid en het beperken van het aantal borden.

Antwoord CD&V Bestuur: Beernem wacht op de federale wet nl. een wet die dan geldig is over het hele landsgebied want zo'n maatregel moet gemeenteoverschrijdend zijn. En hier en daar een gemeente die het wel doet en andere niet : dat zorgt alleen maar voor meer verwarring bij de automobilisten. Dat er daardoor minder borden moeten geplaatst worden, klopt niet altijd: waar de gemeentegrens een gewestweg kruist, moeten er toch nog borden geplaatst worden.

Landinrichting Mobiliteitsas Gent-Brugge-Zeebrugge

Sonia Hoedt: Tijdens de gemeenteraad van 1 juli 2009 hebben we, samen met de mensen van de VLM (Vlaamse Landmaatschappij) 3 mogelijke inrichtingsprojecten bezocht. Vanuit 2 van die inrichtingsprojecten werden de reeds voorgestelde zaken aangepakt. Voor het inrichtingsproject Randstedelijk gebied Brugge hebben we enkele maanden geleden de asverschuiving ter hoogte van het kruispunt Weg naar St-Kruis en Parochieweg goedgekeurd. Ook met het inrichtingsproject Bulskampveld is men volop bezig. Enkel van het inrichtingsproject landinrichting Mobiliteitsas Gent-Brugge-Zeebrugge en de mogelijke voorstellen, hebben we tot nu toe niets gehoord. Vooral de mogelijke overgang ter hoogte van de keersluis voor wandelaars en fietsers blijft voor vele burgers een vraag. Graag de stand van zaken in dat dossier.

Antwoord CD&V Bestuur: De Brugse veldzone omvat 4 projectgebieden : deelplan Zwankendamme = volop mee bezig en bijna afgerond. Deelplan nieuwe autosnelweg A11 (Zeebrugge-Maldegem) : daar zijn ze volop mee bezig; Gruthuze-Nieuwendorpe : klaverblad aan de autosnelweg : is in opmaak. En als laatste deelplan Steenbrugge-Beernem: het plan was om in 2010 te starten, goedkeuring 2012, uitvoering in 2013. Maar dat project loopt vertraging op doordat de andere projecten vertraging hebben opgelopen. Het gemeentebestuur heeft wel een schrijven van het Bestuur van de Waterwegen gekregen dat ze er nog niet uit zijn of de scheepvaart van Zeebrugge naar Antwerpen via de zee zal gaan, of via het Schipdonkkanaal of via 'onze' vaart het kanaal Oostende-Brugge- Gent. En zo ja : als het via de laatste mogelijkheid zou gaan, dan is het nog niet zo eenvoudig om een oversteek te maken voor fietsers / wandelaars ter hoogte van de keersluis.

Groene stroom voor eigen (gemeentelijk gebruik)

Agendapunt nr. 6: TMVW/Waterlink ? Raamovereenkomst voor de plaatsing en de exploitatie van netgekoppelde fotovoltaïsche panelen op verschillende gebouwen en terreinen van het gemeentebestuur ? goedkeuring collegebeslissing i.v.m. concessieovereenkomst met bvba Vanbo Solar.

Rolle De Bruyne: Begin september heeft het gemeentebestuur een raamovereenkomst afgesloten met watermaatschapij TMVW/Waterlink en de firma Vanbo Solar bvba. Bedoeling van deze overeenkomst is dat de firma Vanbo Solar instaat voor het plaatsen van fotovoltaïsche cellen op de daken van enkele gemeentelijke gebouwen. Deze gebouwen zijn: de sporthal de Boeie, de gemeenteschool van Oedelem en de gemeentelijke werkplaatsen 't Fort. De exploitatie zal gebeuren door TVMW/Waterlink.

Dat de gemeente eindelijk investeert in groene stroom is een goede zaak. Maar het systeem, waarbij de gemeente haar daken zal verhuren aan Vanbo Solar en die laatste gaat lopen met de winst, nl. de groenestroomcertificaten, deugt niet. Hoe dan ook pleiten we ervoor dat de gemeente enkel het aantal zonnepanelen legt dat nodig is om haar verbruik te dekken, en niet meer.

Met dergelijk huursysteem bestaat immers ook het gevaar dat er meer zonnepanelen komen dan nodig, want dit levert de firma meer winst op. En het zijn precies de grote installaties op o.a. bedrijfsgebouwen die het hele subsidiëringssysteem op de helling zetten. Door hun grote oppervlaktes aan fotovoltaïsche cellen strijken grote bedrijven heel veel subsidies op. Maar deze groenestroomsubsidies worden in Vlaanderen doorverrekend in de distributietarieven en, zo bleek uit recent onderzoek, vooral afgewenteld op de kleine verbruikers, zeg maar de burgers.

Op termijn dreigen daardoor de tarieven onhoudbaar hoog te worden.

Antwoord CD&V Bestuur: Het schepencollege heeft al de beslissing genomen om in het huursysteem in te stappen en kan hierop niet terugkomen.

Reactie Groen!: onthouding bij de stemming hierover.