Gemeente wil 32 bomen Sint-Jansdreef kappen

01 Oktober 2016

Gemeente wil 32 bomen Sint-Jansdreef kappen

Drastisch besluit gemeentebestuur: 32 bomen Sint-Jansdreef in wijk Haverbilken moeten gekapt worden. Roos Lambrecht (Groen) wil dat de gemeente een bomenbeheersplan opmaakt om dergelijke toestanden in de toekomst te vermijden. Aan de vaudeville rond de Sint-Jansdreef in de wijk Haverbilken in Oedelem is een nieuw hoofdstuk gebreid. Een bewoner heeft beroep aangetekend tegen de vergunning die de gemeente kreeg voor het vellen van de 32 populieren.   Het begon allemaal met een nieuwe wijkbewoner die midden 2014 aan de gemeente  vroeg om de bomen van de dreef te kappen omdat  de vallende bladeren en takken zijn dakgoten verstopten, er te weinig zon in zijn tuin kwam en ook omdat de bewoner vreesde dat de bomen bij een felle storm op zijn woning zouden vallen.

Gemeenteraadslid Roos LambrechtHet schepencollege reageerde hierop door een vergunning aan te vragen om de populieren te kappen. Dat zorgde voor verdeelde reacties bij heel wat andere bewoners, die absoluut wilden dat de dreef behouden bleef. De gemeente organiseerde uiteindelijk een bevraging hierover en  schepen Gijs De Grande beloofde er alles aan te doen om de dreef te behouden en in het slechtste geval  maar een deel van de dreef te kappen.  

Maar het schepencollege krabbelde snel terug: ondanks deze beloften vroeg het schepencollege in januari 2016 een stedenbouwkundige vergunning om alle 32 populieren te vellen.  In de plaats zou de gemeente zomereiken aanplanten. Zo werd ook het resultaat van de bevraging van de bewoners van de wijk zelf genegeerd. Ook de argumentatie om de bomen te kappen, doet bij ons de wenkbrauwen fronsen. Die lijkt ons in elk geval helemaal niet geloofwaardig: zo beweert het schepencollege het volgende: "In de storm van 15 januari 2016 waren er barsten in het steenslagwegdek te zien. Het zou beter zijn deze bomen volledig te vellen."  Wie ter plaatse gaat, kan met eigen ogen vaststellen dat er geen barsten te zien zijn. Dat zou trouwens erg vreemd zijn, vermits er geen verharding is, maar enkel steenslag, en daar kunnen volgens ons gezond verstand geen barsten in komen. Hoe dan ook, de gemeente kreeg in maart 2016 een kapvergunning van West-Vlaanderen.

We betreuren het kappen van de hele karakteristieke dreef  ten zeerste.  Eerder  (september 2015) nog verzekerde het schepencollege ons bij monde van de bevoegde schepen: "We zorgen ervoor dat we tot een goede dreef komen en daarvoor moeten er iets meer bomen vervangen worden. Maar duurzaam beheer blijft het uitgangspunt. De dreef blijft zeker behouden - mocht daar aan getwijfeld worden. "
Het lijkt ons dat geregelde controle en snoei van de afhangende takken kunnen voorkomen dat deze populieren schade (door bv. een vallende tak)  veroorzaken.  En afwaaiende bladeren, schaduw, vuile dakgoten, enz. kunnen volgens ons in deze geen aanleiding zijn om deze bomen te kappen.

Na een heraanplanting met eiken kan het trouwens jaren duren voor de Sint-Jansdreef weer het uitzicht krijgt van een echte dreef.  En dan zullen de bewoners van de huizen dicht bij de dreef opnieuw klagen over schaduw, vuile dakgoten, enz.

Het verhaal van de Sint-Jansdreef is trouwens gelijkaardig aan het verhaal van die andere dreef, namelijk de Kooldreef in Sint-Joris. Ook daar zorgde de nieuwe verkaveling ervoor dat woningen te dicht bij hoogstammige bomen werden gebouwd, waardoor ?althans een deel ervan- gerooid moest worden. We willen daarom dat de gemeente strengere voorwaarden oplegt aan projectontwikkelaars zodat die meer rekening houden met de aanwezige waardevolle landschapselementen zoals dreven. Want deze karakteristieke dreven zijn cultuurhistorische landschapselementen die van oudsher deel uitmaken van het landschap in Vlaanderen.

Gemeenteraadslid Roos Lambrecht interpelleerde over de zaak in de gemeenteraad van mei 2016

Heel wat groen geraakt steeds meer in de verdrukking door de oprukkende verkavelingen en bouwwoede. Daardoor dreigen bomen, struiken en zelfs hele dreven te verdwijnen.

"In onze gemeente is er gelukkig nog veel groen. We hebben bossen, weiden en mooie dreven. Maar heel wat van dat groen geraakt steeds meer in de verdrukking door de oprukkende verkavelingen en bouwwoede. Daardoor dreigen bomen, struiken en zelfs hele dreven te verdwijnen. Een actueel voorbeeld is de Sint-Jansdreef in de wijk Haverbilken in Oedelem. Door de klacht van één inwoner, heeft de gemeente beslist om die mooie dreef helemaal te kappen. Er worden wel nieuwe bomen (zomereiken) aangeplant, maar dit betekent toch dat de inwoners het er een tiental jaren zonder echte dreef moeten stellen. Heel wat bewoners van de wijk vinden dit erg jammer. En zo telt Beernem nog heel wat meer dreven. "

Dergelijke situatie kan de gemeente vermijden door een bomenbeleidsplan op te maken, best in samenspraak met een gespecialiseerd studiebureau. Zo'n bomenbeleidsplan is een langetermijnplan (over een termijn van 50 of meer jaren) dat bestaat uit:

  • een globale nota over bomenbeleid,
  • uit een bomenstructuurplan (met de gewenste structuren),
  • een bomenbeheersplan (met beheermaatregelen, zoals een drevenbeheersplan, richtlijnen i.v.m. de afstand van bestaande bomen t.o.v. nieuwe kavels,
  • een draaiboek voor een creatief bomenbeheersplan in samenwerking met de boeren, de natuurverenigingen en de polders, waarin het type bomen goed overwogen wordt, waarin een goed evenwicht bestaat tussen oude en jonge dreven, tussen 'wijkers' - dus bomen die na een kortere periode omgehakt kunnen worden - en 'blijvers' zoals eiken, waarin duidelijk staat dat per verdwenen boom 1 of 2 nieuwe moeten worden aangeplant en vooral waarin goed nagedacht wordt over het Beernemse groene landschap, enz.
  • een bomeninventaris
  • en een bomenwerkplan (een concrete invulling van het beheerplan).

Belangrijk is dat er hiervoor ook een bedrag in de begroting voorzien wordt. Voor een gemeente met zoveel bomen/ bos, een essentieel iets!

We vinden het ook belangrijk dat de gemeente haar technisch personeel een gespecialiseerde opleiding aanbiedt om bomen te snoeien enz., eigenlijk dat ze een bomenploeg heeft; geen overbodige luxe in een gemeente die zoveel bomen telt.

Momenteel ontbreekt dergelijk bomenbeheersplan. Dit resulteert in een ad hoc beleid i.v.m. het aanplanten en verwijderen van bomen, met als gevolg dat dreven in 1 keer worden omgehakt, knotwilgen worden gekapt en niet meer heraangeplant omdat er geen echte opvolging of controle is op de heraanplant enz. En in nieuwe wijken wordt er volgens ons te weinig of geen aandacht besteed aan groen. "