Danegemstraat: komt er dan nooit een einde aan?

19 December 2006

Stopt het dan nooit? Na het dossier van de Legeweg, en dat van de Rogierveldstraat waar industriële varkenskwekers ook een klasse 1-varkensbedrijf in gaaf landschappelijk gebied willen optrekken, duikt nu een ander gevaar op. De BVBA Wimieko, voorlopig gevestigd in de Sijselestraat, wil iets verderop, in de Danegemstraat een mastodont van een stal ( meer dan 60 meter lang en 31 meter breed) voor een tweeduizendtal varkens neerzetten op enkele honderden meters van een woonzone. En dat, terwijl er in en rond de Danegemstraat al heel wat varkenskwekerijen gevestigd zijn. Samen met de buurtbewoners heeft Groen! een bezwaarschrift ingediend. Groen!-gemeenteraadslid Rolle De Bruyne heeft dit nieuwe dossier op de gemeenteraad van 18 december uitgebreid besproken.

Lees het standpunt van Groen!-gemeenteraadslid Rolle De Bruyne hierover:

Niet enkel de omwonenden van de Danegemstraat zijn ongerust over de aanvraag van een milieuvergunning en een bouwvergunning voor nog maar eens een klasse 1- varkensbedrijf in Beernem, maar over de hele gemeente krijgen mensen te maken met een grotere concentratie aan varkens en daarover zijn veel meer mensen ongerust.

Door overnames, verplaatsingen en het omzetten van mestrechten van dieren (van kippen of runderen naar varkens) komen in onze gemeente in snel tempo grotere bedrijven tot stand.

Onze concrete bezwaren zijn o.a. de volgende:

  • de Danegemstraat is te smal voor veel transport en hellend : bij grote snelheid is er gedaver in de huizen.
  • Verkeershinder, lawaaihinder (transport van mest, varkens, veevoeder), geurhinder,visuele hinder van de 60 m lange stal. Op de fietsroute,mountainbikeroute en het ruiterpad Ryckevelde.
  • Veel veebedrijven zijn al in deze hoek gesitueerd: dit levert gevaar op voor de volksgezondheid. Een studie van het Nederlands Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van maart 2006 toont aan dat 40% van de varkens drager zijn van de ziekenhuisbacterie, en personen die veel in contact komen met varkens hebben een verhoogd risico.
  • Er is geopteerd voor aangepaste staluitvoering waardoor slechts 40 tot 50% van de ammoniakuitstoot wordt geneutraliseerd. Indien gekozen voor luchtwassing rond de lichamen van de varkens is er een reductie van 70 tot 90 %. Nu zal de geur hinderlijk blijven. Ammoniak is één vorm van stikstofuitstoot. Er zijn evenwel nog andere emissies: emissie van CO² (koolstofdioxide),N²O (stikstoperoxide) en methaan CH4:broeikasgassen. De aanwezigheid van deze gassen in de atmosfeer verhoogt de capaciteit van die atmosfeer om infraroodstraling,uitgezonden door de aarde,tengevolge van de opwarming van het aardoppervlak door de zon, te absorberen en voor de opwarming van de aarde te zorgen.
  • Groenscherm: het zou goed zijn om eens alle groenschermen van de laatste jaren die geplaatst moesten worden te controleren. Terwijl men toch rondgaat willen wij vragen om ook de bomen of tronken die moesten vervangen worden bij de controle er bij te nemen.
  • Tussen het bestaand bedrijf en de nieuwe stallen is er 35 meter afstand :goede ruimtelijke ordening ?

Breder Perspectief

Na deze concrete situatie wil ik de problematiek in een ruim maatschappelijk perspectief plaatsen.
Voorheen was zowel het kapitaal als de uitbating in dezelfde familiale handen. Nu is dit niet meer het geval. Het is niet meer uit te vissen wie er achter de constructies zit. De uitbaters zijn meer en meer tussenpersonen als het ware, die zowel de milieu -als de bouwvergunning aanvragen,maar niet de uiteindelijke financiers zijn.

Op lange termijn is deze vorm van landbouw onhoudbaar. Familiale landbouwbedrijven zullen immers problemen krijgen om hun mest kwijt te raken door de toename van grote bedrijven. Vlaanderen is kwetsbaar gebied. Dat betekent dat slechts 170 kg of eenheden stikstof per ha mogen uitgereden worden (behalve de kunstmest). Tot nu toe konden al dan niet nog gemengde familiale bedrijven voor hun mestafzet terecht bij de buren die geen mestoverschot hebben(bij akkerbouwbedrijven, of melkveebedrijven met voldoende grond, of uitdovende bedrijven met minder dieren). Deze familiale bedrijven zullen daar niet meer terecht kunnen want de industriële varkenskwekers met heel veel varkens betalen tot 175 € per ha om de mest kwijt te geraken.

De meeste van deze varkens zijn bestemd voor export naar Duitsland. Men eet daar meer vlees, en zolang het goedkoop kan ingevoerd worden, zal dit doorgaan.
Moeten we daarvoor onze leefkwaliteit en de grond van familiale bedrijven opofferen en slachtofferen? Men spreekt over duurzaamheid in de landbouw, maar de grond waarop deze stallen komen is voorgoed voor de landbouw verloren. Hoeveel stallen met kelders staan er niet leeg wegens stopzetting of onaangepast?

De Overheid

De overheid is onverantwoord bezig als ze vergunningen aflevert, wetende dat men het financieel niet zal halen wegens het mestactieplan en het voedergegeven.

Mestactieplan

Vlaanderen is kwetsbaar gebied. Onafhankelijk van het feit of men mest op de grond aanbrengt of verwerkt, is het sowieso een zware kost en onverantwoord in overschotgebied zoals bij ons. Beernem is een zwart gebied. Mestverwerking kost 20 euro per m³,dus 20€ per varken.

Men zou deze bedrijvigheid beter verplaatsen naar gebieden waar dit probleem niet bestaat . B.v..naar Vlaams-Brabant of Wallonië.(waar men ons graag zal zien komen?). Daar is grond genoeg. Maar als men mest moet transporteren over meer dan 70 km is het onrendabel.

Voedergegeven

Kan men op zo'n grote schaal blijven voedsel importeren( soja o.a.), en zo goedkoop? In Brazilië komt er al reactie. De voederprijs zal stijgen. Er is ook nog steeds geen taks op diesel en kerosine bij internationaal transport. Hier hebben wij geen landbouwgrond genoeg om voldoende veevoeder te produceren. Ter illustratie : 2000 varkens x 270kg/varken x 2,5 rondes = 1.350.000 kg voeder

Rolle De Bruyne