Bestuursakkoord 2012-2018

18 Februari 2013

Groen is gematigd positief. Coalitiepartners CD&V en NV-A hebben onder de noemer ' ' een bestuursakkoord ondertekend dat 21 krachtlijnen uitzet voor de komende legislatuur. Straks wordt het nog omgezet in een echt beleidsplan.

Beernem in beweging

Over het akkoord zijn we gematigd positief, zeker omdat we er heel wat punten terugvinden die ook in het Groen - programma staan zoals het verhogen van de participatie van de burger, het uitbouwen van een ondernemersloket, het stimuleren van een brede school, het zoeken naar een goede fuifzaal voor jongeren, het verder vastleggen van de trage wegen, een zuinig gebruik van de open ruimte, aandacht voor ontwikkelingssamenwerking, enz.

Veilige schoolomgevingen

Wat ons vooral blij maakt is de belofte om een concreet actieplan op te maken om elke schoolomgeving veiliger te maken, iets waar we intussen al meer dan 12 jaar lang tevergeefs op aandringen. Op dat vlak is de tijd blijven stilstaan in onze gemeente. Benieuwd of dat actieplan ook tot een effectieve herinrichting van elke schoolomgeving zal leiden of dat het zich alweer zal beperken tot het opmaken van een schoolvervoerplan en het op een blauwe maandag uitdelen van wat fluohesjes. Zolang de infrastructuur en de schoolroutes niet grondig herbekeken worden, zullen kinderen en hun ouders nooit veilig van en naar school kunnen fietsen. Essentieel is dat ook de verschillende ouderraden erbij betrokken worden, want nu gaat het overleg bijna uitsluitend tussen de directie en de gemeente, tot ongenoegen van diezelfde ouders die zich miskend voelen.

Groen vindt alvast de keuze om een spaarzamer beleid te voeren een goede zaak. De gemeente kan ook niet anders, nu een belangrijke bron van inkomsten, nl. die uit de Dexia- dividenden weggevallen zijn. Nieuwe prestigeprojecten zoals o.a. het sportpark Drogenbrood, de peperdure renovatie van de pastoriewoning in Beernem,? moeten we dus niet meteen verwachten.

Geen njet over 'belasting verhoging'

Wat ons wel verontrust is dat het nieuwe gemeentebestuur een belastingverhoging niet uitsluit, mocht de gemeente meer taken vanuit de hogere overheid naar zich toegeschoven krijgen. Met 1500 opcentiemen op de onroerende voorheffing en 7,5 % aanvullende personenbelasting is Beernem nochtans al een stuk duurder dan het Vlaamse gemiddelde (1340 opcentiemen en 7,2 % aanvullende personenbelasting). 

We vinden dat de gemeente de tering naar de nering moet zetten en dat in deze economische crisis waarbij steeds meer mensen het financieel moeilijk krijgen, de burger geen slachtoffer moet worden van de prestigeprojecten uit de vorige CD&V- legislatuur.

Niet concreet en oude beslissingen

Soms is de tekst wel heel erg vaag ('Het vergunningenbeleid moet transparant zijn met correcte handhaving.' )of vermeldt ze zaken die niet nieuw zijn, maar eigenlijk al lang gebeuren of lopende zijn (gemeentelijk infoblad, promotie streekproducten, 'Week van de Zorg', geboortebos, ondersteunen projecten van Beernemnaren in ontwikkelingslanden, vernieuwing van de hoofdbibliotheek,?.). Ook staan er zaken in die sowieso wettelijk vereist zijn. Zo bv. wil de gemeente de kopers van gronden en woningen informeren over erfgoedkundige verplichtingen en wateroverlastproblemen. Tja, dat is al een zeer oud verhaal, want de watertoets is al sedert 2003 verplicht en de onroerenderfgoedtoets werd al zo'n 37 jaar geleden ingevoerd.

Geen klimaat problematiek?

Maar wat we heel erg missen is de aanpak van de klimaatproblematiek, toch hét belangrijkste thema van deze eeuw. De gemeente heeft hier nochtans een voorbeeldfunctie. Maar er is jammer genoeg geen sprake van een nieuw lokaal klimaatplan met concrete doelstellingen om de CO2-uitstoot en de energie-uitgaven te beperken (na het vorige, het Lokaal Kyotoplan) en ook het overschakelen naar groene energie voor de gebouwen van de gemeente zoals CD&V in haar glanzende verkiezingsfolders beloofde is niet in de tekst terug te vinden.

Daarnaast is er helemaal geen aandacht voor milieuvriendelijke landbouw. Met biotuinbouwbedrijf De Hogen Akker hebben we nochtans een pionier en gewaardeerde expert in de eigen gemeente, zeker als het gaat over duurzaam geproduceerde landbouwproducten.

gemiste kans voor erfgoed

Wat ons nog het meest verwondert is dat de bevoegdheid erfgoed opnieuw een lege doos wordt. Er komt geen erfgoedbeleidsplan en de Erfgoedcel wordt geen officiële adviesraad. Zo dreigen de komende 6 jaar opnieuw heel wat waardevolle gebouwen die op de inventaris onroerend erfgoed staan onder de sloophamer terecht te komen. We verwachten dus een voortzetting van het voorbije, desastreuze CD&V- beleid dat vooral projectontwikkelaars in de kaart speelt. Hier maakt NV-A duidelijk het verschil niet, hoewel erfgoed onder de hoede van een NV-A schepen terechtkomt en de partij op het Vlaamse niveau een minister heeft die een voortrekker is op het vlak van erfgoed.
In wollige taal wordt wel iets gezegd over 'een visieplan voor een duurzame toekomst van het kerkelijk patrimonium', wat in mensentaal wellicht wil zeggen dat de gemeente zal nadenken over wat ze met de soms onderbenutte kerkgebouwen zal doen, maar verder wil de gemeente volgens de tekst vooral een 'archiefbeleid' voeren, wellicht om nog enkele foto's van de vele gesloopte
waardevolle panden als macaber souvenir over te houden.

landelijke gemeente is meer dan landbouw

Bij het streefdoel 'respect voor het landelijke karakter van de gemeente' gaat het ook al zeer verrassend enkel over de landbouw. Nochtans zou het ook kunnen gaan over een architecturale visie die het bestuur wil ontwikkelen om het eigen karakter van de gemeente te behouden. Dat kan ze bv. door hoogbouw op bepaalde plaatsen te verbieden of te beperken, dwingender regels op te leggen bij het uitreiken van stedenbouwkundige vergunningen en , ja wel? het bouwkundig erfgoed beter te beschermen. Maar ja, dan staan die projectontwikkelaars weer in de kou?.

Armoede niet erkend

Ook gaat de aandacht niet naar een ander groeiend lokaal probleem : armoede. Zo'n 800.000 Vlamingen leven met een inkomen onder de armoedegrens. Nog eens 900.000 geven aan dat ze moeite hebben om rond te komen. Vooral alleenstaanden, eenoudergezinnen, laagopgeleiden en niet EU-burgers zijn heel erg kwetsbaar. Ook in onze gemeente zijn heel wat alleenstaanden: van de ruim 5.700 huishoudens zijn er ruim 1.300 alleenstaanden, zo blijkt uit de laatst beschikbare cijfers (2009), wat niet wil zeggen dat iedere alleenstaande sowieso het financieel moeilijk heeft , maar wel betekent dat dit een bevolkingsgroep is waarmee de gemeente rekening moet houden

Verdraagzame gemeente

Hoewel onze gemeente slechts een 160-tal vreemdelingen kent (op een bevolking van meer dan ruim 15.000) is er toch al sprake van enige wrevel die soms uitmondt in onverdraagzaamheid t.a.v. deze inwijkelingen. Daarom hadden we graag een luikje doelstellingen in de tekst gezien rond het toewerken naar 'een verdraagzame gemeente.' Ook dit ontbreekt.

Tot besluit

'De kracht van de verandering' vinden we hoe dan ook niet direct in dit bestuursakkoord weer. Het lijkt ons dat het akkoord grotendeels een voortzetting is van de beleidslijn van de vorige legislatuur toen CD&V nog de absolute meerderheid had. Maar uit onze persoonlijke contacten met de NV-A- politici merken we toch de intentie om de dingen anders en beter te doen en klinkt de belofte dat de
partij zal luisteren naar al wie een goed voorstel heeft.