Bestendige dupatie keurt sloop 19de eeuwse historische hoeve goed

12 September 2011

Bestendige Deputatie keurt sloop 19de eeuwse historische hoeve in de Veldkapellestraatnr.9 in Oedelem goed. Verkavelaars krijgen steun van gemeente. Groen!-Beernem betreurt de beslissing van de Bestendige Deputatie om de 19de eeuwse historische hoeve gelegen langs de Veldkapellestraat en aan de rand van het Beverhoutsveld, te laten slopen. Zo halen de eigenaars, die de gronden willen verkavelen om er 3 woningen op te trekken, toch nog hun slag thuis. Daarbij kregen ze, vrij merkwaardig, de volle steun van de gemeente. Met de beslissing gaan de gedeputeerden niet alleen in tegen hun eigen stedenbouwkundig ambtenaar, maar negeren ze ook het negatief advies van Onroerend Erfgoed en de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar.Volgens deze laatste bezit de hoeve immers "

een cultuurhistorische waarde en is het dan ook niet verantwoord om deze te slopen." Met zijn advies sluit de ambtenaar naadloos aan bij het negatief advies van de Vlaamse administratie Onroerend Erfgoed die stelt dat "de sloop van de hoeve een onherroepelijk verlies betekent van waardevol bouwkundig erfgoed"

De provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar van zijn kant vond dat "de aanvragers met de voorgestelde verkavelingsvoorschriften weinig of geen rekening houden met de bestaandetypologie van het bouwkundig erfgoed"

Maar deze negatieve adviezen hebben het provinciebestuur niet kunnen vermurwen. In hun argumentatie stelden de verkavelaars dat de 19de eeuwse hoeve weliswaar op de inventaris van Onroerend Erfgoed staat, maar niet beschermd is als monument.

We laken dan ook de houding van het gemeentebestuur dat geen enkele inspanning doet om het resterende waardevol erfgoed van de gemeente voor het nageslacht te bewaren, maar integendeel actief meehelpt om het te doen verdwijnen. Het is een voorbeeld van slecht bestuur en het druist in tegen het algemeen belang.

Recent nog restaureerde de gemeente voor het astronomische bedrag van 745.493 euro de pastoriewoning in Beernem, hoewel ze er zelf geen eigenaar van is, maar de woning deel uitmaakt van het patrimonium van de kerkfabriek. Had ze voor het gebouw eerst een beschermingsprocedure opgestart, dan kon ze een dossier indienen bij Monumenten en Landschappen om subsidies voor de restauratie aan te vragen. Dergelijke subsidies kunnen in sommige gevallen oplopen tot 80%. Maar de gemeente kiest er blijkbaar liever voor om de modale Beernemnaar voor de kosten te laten opdraaien, zodat ze ten allen prijze kan vermijden dat het gebouw beschermd wordt.

Amper 6 van de 500 waardevolle gebouwen uit de inventaris van het bouwkundig erfgoed voor Beernem zijn beschermd. Het beleid ter zake is een regelrechte ramp en dient enkel de belangen van privépersonen. We blijven erop aandringen dat het Beernems gemeentebestuur hieromtrent eindelijk een visie ontwikkelt en een lijst opstelt van wat ze wil bewaard zien. En actief overgaat tot het indienen van de nodige dossiers bij de Vlaamse overheid om deze gebouwen te laten beschermen. De inwoners van Beernem hebben recht op hun stukje plaatselijke geschiedenis en daar horen unieke, historisch waardevolle gebouwen bij. Die gebouwen betekenen een onmiskenbare meerwaarde en een grote toeristische troef.

10/06/2010 : Gemeente houdt verder uitverkoop historisch erfgoed