Aantal varkens in Beernem stijgt opnieuw

26 Mei 2007

Op de gemeenteraad van 13 februari antwoordde de schepen van milieu op een vraag naar het aantal dieren en de hoeveelheid mest in Beernem dat, we citeren ' de nutriëntenproductie recent gedaald is met 70.591kg fosfor en 130.648kg stikstof.'  We waren uiteraard benieuwd naar dat woordje 'recent'. Over welke periode ging het hier? Welnu, we kennen intussen het antwoord: de schepen vergelijkt de mestproductie vanaf 2003 tot nu.   Is dit dan een hele geruststelling? En is onze bezorgdheid over de komst van industriële varkensbedrijven dus ongegrond, omdat het allemaal nogal meevalt met die mest, waarvan de hoeveelheid toch daalt? We zetten onze leesbril op en sloegen de meest recente rapporten van de Mestbank erop na. Na een sterke daling de afgelopen jaren, neemt het aantal varkens in Beernem sinds 2005 weer toe, zo blijkt uit de meest recente cijfers van de Mestbank die Groen!-Beernem heeft opgevraagd. In 2000 telde onze gemeente nog 74.345 varkens. 4 jaar later, in 2004, was dit aantal ingekrompen tot 65.219, een vermindering met meer dan 9.000. Aan die dalende trend is sinds 2005 abrupt een einde gekomen. In dat jaar steeg het aantal dieren immers opnieuw tot 65.357. Dit betekent dat Beernem momenteel 4 keer meer varkens telt dan inwoners.De cijfers bevestigen wat Groen!-Beernem altijd al heeft beweerd, maar door sommigen in twijfel werd getrokken, nl. dat de talrijke aanvragen voor de bouw van nieuwe stallen of de uibreiding van bestaande varkensstallen logischerwijs moesten resulteren in een toename van het aantal dieren in onze gemeente. Dat het kweken van varkens weer in de lift zit, heeft alles te maken met de recente prijsstijging van het varkensvlees op de markt. We verwachten trouwens nog een verdere toename, gezien verschillende aanvragen, die dateren van 2006, nog in behandeling zijn en er ook dit jaar al heel wat nieuwe aanvragen zijn, getuige de talrijke openbare aankondigingen aan de gevel van het gemeentehuis van Beernem. Merkwaardig is dat zelfs het nieuwe, strengere mestdecreet, dat in werking trad op 1 januari 2007, geen rem zet op de vloed van aanvragen.  

Deze toename is zeker geen goede zaak voor het milieu. Varkensbedrijven zijn bij uitstek bedrijven die grote hoeveelheden mestoverschotten produceren, mestoverschotten die ondanks optimistische geluiden vanuit de hoek van de varkenskwekers voor meer dan de helft niet verwerkt raken, zo blijkt uit cijfers van de Mestbank. In Beernem bedroegen de mestoverschotten van alle varkensbedrijven samen in 2002 (meest recente, publiek gemaakte cijfers) nog respectievelijk 105.728 kg fosfaat en 257.038 kg stikstof.

Maar het meest zorgen baart ons de trend naar steeds grotere bedrijven die op industriële schaal varkens kweken. De impact van dergelijke grote kwekerijen op de omwonenden en op de leefomgeving kan niet onderschat worden. Buurtbewoners moeten immers rekening houden met ammoniakemissies, verspreiding van fijn stof, stank, verkeershinder, lawaai, enz.

Onaanvaardbaar is dat dergelijke grootschalige bedrijven nieuwe stallen willen optrekken in gaaf landbouwgebied en zo verder kostbare open ruimte en landbouwgrond innemen, zoals het geval is in de Rogierveldstraat en de Danegemstraat. Het verzet van het Beernemse gemeentebestuur tegen dergelijke megaconstructie in de Rogierveldstraat kunnen wij dan ook alleen maar toejuichen, maar ook in de Danegemstraat is dit hetzelfde verhaal.

Groen!-Beernem zal zich blijven verzetten tegen dergelijke mastodontbedrijven die, zo blijkt uit de aanvragen, vaak ingewikkelde en weinig transparante constructies opzetten die tot doel hebben om de wet te omzeilen en zo de gegeerde milieu-en/ of bouwvergunning binnen te rijven.