Protest van de buurtbewoners en Groen! tegen de aanvraag voor een verlenging van de milieuvergunning van het varkensbedrijf BVBA Wimieko, Sijselestraat 59 Oedelem

13 November 2007

Wij, de omwonenden van de Parochieweg, de Sijselestraat en de Danegemstraat protesteren samen met Groen! tegen de aanvraag van het industrieel varkensbedrijf BVBA Wimieko in de Sijselestraat te Oedelem om een verlenging van de huidige milieuvergunning te verkrijgen. We vinden dat de gemeente en de provincie (en bij uitbreiding de hogere overheid) de vergunning moeten weigeren omdat de uitbating van de varkenskwekerij (met een 1.300-tal varkens), die vlakbij een woonwijk ligt, al verscheidene jaren lang veroorzaakt voor de buurt en omdat de aanvraag niet enkel te laat komt, maar volgens ons ook helemaal niet beantwoordt aan de Vlaamse milieuregelgeving.

ernstige hinder

De milieuvergunning van BVBA Wimieko loopt binnenkort af, nl. op 8 december van dit jaar. De zaakvoerder wil te elfder ure de milieuvergunning laten verlengen omdat de plannen voor een verplaatsing en uitbreiding van de industriële varkenskwekerij naar de Danegemstraat op de helling komen te staan omwille van verschillende procedures voor de Raad van State die lopende zijn. Zolang er geen definitieve uitspraak gevallen is, blijft het onzeker of het bedrijf wel kan verhuizen. Wij zijn niettemin echter radicaal tegen de verlenging van de milieuvergunning.

Toen de varkenskwekerij, die vlakbij heel wat woningen ligt, nog geëxploiteerd werd door de vroegere eigenaars, hadden de omwonenden bij manier van spreken slechts 3 dagen per jaar last van stank. Sedert de overname door BVBA Wimieko in 2001 hebben de buurtbewoners 3 dagen per jaar geen last van de vaak ondraaglijke stank. Bovendien hebben verscheidene omwonenden al lange tijd last van een rattenplaag, waarvan de oorzaak ook bij het bedrijf moet gezocht worden.

Blijkbaar waren de vorige eigenaars terdege bekommerd om hun buren en namen ze de nodige maatregelen om de hinder tot een minimum te beperken.

De huidige zaakvoerders daarentegen trekken zich van de buurt niks aan: wanneer de omwonenden uit de Parochieweg hen hierover aanspraken, vroegen de uitbaters hen om niks te ondernemen met het argument dat de vergunning toch ten einde zou lopen en het bedrijf in december 2007 zou stopgezet worden. Ze namen dan ook geen enkel initiatief om de overlast te verminderen. Nochtans zijn er genoeg moderne technieken op de markt die de geur- en stofhinder enigszins kunnen beperken, maar de zaakvoerders hebben hierin nooit willen investeren.

De stallen zijn trouwens zichtbaar verouderd: zo is de dakbedekking verweerd en op de nok van een aantal stallen liggen zelfs zandzakjes om te beletten dat de platen loskomen! Toch schrijft de zaakvoerder in zijn aanvraag dat hij alle mogelijke maatregelen genomen heeft om de hinder voor de omgeving en het milieu te beperken. Papier is blijkbaar erg gewillig?.

We vinden de houding van de zaakvoerders onaanvaardbaar en asociaal. Hun houding staat in schril contrast met die van andere landbouwbedrijven in onze gemeente die wél de nodige maatregelen nemen om de hinder voor de buurt zo klein mogelijk te houden.

We menen bovendien dat het individuele economische belang van de uitbater(s) niet opweegt tegen de levenskwaliteit van de diverse omwonenden van de Sijselestraat 59.

De uitbaters zijn niet enkel laks bij de uitbating, ze springen ook nonchalant om met de milieuwetten.

Zo blijkt uit de aanvraag dat er een stookolietank aanwezig is waarvoor geen vergunning aangevraagd werd. Daarnaast is ook de mestopslag niet vergund.

De aanvraag voor de verlenging van de vergunning komt eigenlijk ook veel te laat. De vergunning loopt immers af op 8 december, dat is amper over enkele weken, terwijl het dossier pas opgestart is rond 27 september. Dit heeft als gevolg dat de vergunning al zal vervallen zijn vooraleer het provinciebestuur er halfweg januari een oordeel zal kunnen over vellen!

Volgens het vergunningendecreet moest de aanvraag voor de verlenging trouwens gebeuren tussen de 18 de en 12de maand voor het verstrijken van de vergunning. Deze aanvraag komt dus volgens de regelgeving hopeloos te laat.

Maar via via konden we vernemen dat dit blijkbaar allemaal geen probleem zal vormen. Dit tast ons rechtsgevoel aan. Terwijl de modale burger die b.v. zijn woning wil renoveren, of een tuinhuis wil bouwen, alle wettelijke regels en termijnen moet naleven, zijn diezelfde regels voor anderen blijkbaar niet van toepassing, alhoewel het hier toch over een industrieel landbouwbedrijf gaat dat een grote impact heeft op het milieu en daarenboven nog vlakbij een woonwijk ligt.

Uit de aanvraag blijkt het varkensbedrijf slechts op 50 meter van een woongebied te liggen. Een loods en een deel van de stallen staan zelfs op de perceelsgrenzen. Volgens de Vlaamse milieuregelgeving (Vlarem II) moet er echter een minimale afstand zijn van 350 meter tot hindergevoelige gebieden.

Ook het gewestplan spreekt in dezelfde zin. Daarin staat dat dergelijke klasse 1- varkensbedrijven op tenminste 300 meter afstand van een woongebied moeten liggen. Voor ons is het duidelijk: het bedrijf voldoet niet aan deze opgelegde afstandsregels.

De gemeente verplicht grote landbouwbedrijven om een voldoende breed groenscherm aan te leggen. Een goede zaak, want zo'n groenscherm zorgt voor een betere integratie in het landschap en kan ook in beperkte mate de verspreiding van stof en stank tegengaan. Maar rond dit bedrijf is er geen ruimte om een groene aanplanting aan te leggen, zodat dit ook niet kan opgelegd worden en de hinder dus altijd zal aanwezig zijn.

De uitbaters voegen aan hun aanvraag toe dat ze, eens ze de milieuvergunning op zak hebben, deze in de tijd willen beperken tot de procedures voor de Raad van State zijn afgerond in verband met de nieuwe stallen in de Danegemstraat. Maar er zijn verschillende procedures hangende die nog heel wat tijd kunnen vragen en bovendien kan deze rechtbank ook een negatieve beslissing nemen, met als gevolg dat de verplaatsing niet doorgaat. Dit zou betekenen dat BVBA Wimieko in de Sijselestraat gewoonweg de uitbating zou verder zetten. En dat zien we, gezien de dagelijkse hinder die we ondervinden, echt niet zitten.

Daarom vragen we de gemeente en de provincie met aandrang om deze aanvraag niet goed te keuren. Dit dossier, waarin sprake is van minachting voor de buurt, lakse bedrijfsvoering en het niet naleven van de milieuregelgeving, toch goedkeuren zou een aanfluiting zijn van goed bestuur en een kaakslag voor de andere landbouwbedrijven in onze gemeente die wél hun best doen om de milieuregels na te leven en de hinder voor de omwonenden te beperken.