Protest actie: Neen aan declassering beschermde herenwoning 'Huis Maes'

09 Februari 2008

Zoals geweten, zet het gemeentebestuur al jaren alles in het werk om de afbraak te bewerkstelligen van de beschermde burgerwoning 'Huis Maes', gelegen in de Bruggestraat te Oedelem. De gevel van het historische pand dat waardevolle elementen uit de 18de eeuw bevat, werd in 2002 geklasseerd door een besluit van de toenmalige Vlaams Minister van Ruimtelijke Ordening, Van Grembergen en dit onder impuls van de plaatselijke Monumentenvereniging vzw Dorpszicht. Dankzij dit initiatief kon belet worden dat de sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo (voorheen Interbrugse) één van de laatste monumenten met historische waarde in Oedelem tegen de vlakte zou jagen.De huisvestingsmaatschappij had immers voordien al de gronden waarop Huis Maes stond, opgekocht om er sociale appartementen te bouwen. En het was van meet af aan duidelijk dat de huisvestingsmaatschappij niet van plan was om het fraaie, 200 jaar oude herenhuis te integreren in haar bouwproject en dat het moest verdwijnen.

De klassering van Huis Maes stak daar gelukkig een stokje voor en belette dat nog maar eens waardevol erfgoed zou verdwijnen.
In de kaalslag die de voorbije jaren door diverse bouwmaatschappijen werd aangericht,  moesten intussen al heel wat karakteristieke woningen plaats maken voor vaak bedenkelijke prefab-architectuur die helemaal niet past binnen het uitzicht van onze landelijke gemeente. Nauwelijks enkele jaren geleden b.v. moest het 17de eeuwse werkmanshuisje, gekend in de volksmond als "het oudste huisje van Oedelem" in de Hof Raes, eraan geloven,

Dat Huis Maes net niet gesloopt werd, is dan ook een wonder op zich. Het burgerhuis dat de plaatselijke Heemkundige Kring 'Bos en Beverveld' in haar boeken en jaarverslagen omschrijft als "één van de mooiste herenhuizen van Beernem" en " een prachtige patriciërswoning" blijft jammer genoeg een doorn in het oog van Vivendo, dat op de site 32 sociale appartementen aan het optrekken is.

Hoewel Vivendo in buurgemeente Brugge wél het nodige respect kan opbrengen voor het cultuurhistorische patrimonium van de stad (we herinneren ons nog de renovatie door Vivendo van de vroegere  Bloemmolens Dewulf in de Nikolaas Gombertstraat, waar de bestuursleden een riante vergaderzaal hebben), legt de sociale huisvestingsmaatschappij minder eerbied aan de dag als het om het historisch erfgoed van Beernem gaat. Hoewel er intussen al lang bouwplannen opgemaakt zijn die het herenhuis in het sociale project integreren, blijft Vivendo halsstarrig vasthouden aan oorspronkelijke intentie om Huis Maes af te breken. 

Erger is dat de gemeente, die nochtans de behartiger van het algemeen belang zou moeten zijn en dus de eerste pleitbezorger van het behoud van het eigen historisch erfgoed, zich steeds achter de visie van de bouwmaatschappij heeft geschaard en er alles aan doet met een inzet, een betere zaak waardig, om ervoor te zorgen dat Huis Maes alsnog gesloopt wordt.

We hebben al herhaaldelijk de dubieuze berichtgeving van de gemeente hierover aan de kaak gesteld, gemeente die in deze zaak haar eigen bevolking misleidt. Eerst hield de gemeente vol dat het gebouw voor verkeersonveiligheid zorgde, ook al bleek dat er ter hoogte van huis Maes nog nooit een ongeval gebeurd was, daarna organiseerde ze mee een nep-enquête waarvoor het plaatselijk Studie - en Actiecomité (SAK) mocht opdraven om de Oedelemnaars te overtuigen dat het historische pand moest gesloopt worden. Intussen verspreidde ze ook geruchten als zouden de funderingen van huis Maes van slechte kwaliteit zijn?
We dachten dan ook dat we al alles gehad hadden, maar met haar aanvraag aan de Minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen om Huis Maes te declasseren en de koehandel die ze in dit verband voorstelt, bereikt ze een nieuw dieptepunt, een gemeentebestuur, en vooral 'goed bestuur' onwaardig.

In een brief aan Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen stelt het gemeentebestuur de volgende ruilhandel voor: als de Minister tot de declassering overgaat van Huis Maes, wil de gemeente ter compensatie de bescherming aanvragen van o.a. het gemeentehuis van Beernem en van Oedelem (sic!), de grafkapel van de Vrières op het kerkhof Sint-Amandus in Beernem, de gevel van de Pastorie Oostveld, de gevel van de gemeenteschool van Oedelem, de Sint-Joriskerk, en een reeks kapelletjes en kruisbeelden.

Het is alsof het gemeentebestuur van Brugge zou voorstellen om het belfort af te breken in ruil voor het behoud van de Onze-Lieve-Vrouwekerk! De cultuurhistorische waarde van een gebouw staat toch op zichzelf en moet niet in de weegschaal gelegd worden met andere waardevolle gebouwen. De lijst van de gemeente bevat trouwens nagenoeg allemaal openbare gebouwen ? niet toevallig netjes verdeeld over alle deelgemeenten - van wie niemand het in zijn hoofd zal halen om die af te breken.

Klap op de vuurpijl is dat het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, zoals dit binnenkort op de gemeenteraad komt, enkel beschermde monumenten vermeldt (dus met inbegrip van huis Maes) en geen van deze hierboven aangehaalde gebouwen.
We hebben er schoon genoeg van! Deze zoveelste démarche van de CD&V-bewindsploeg doet ons zelf het schaamrood op de wangen krijgen: hoe diep kun je als gemeentebestuur nog zinken? Wat blijft er nog over van de geloofwaardigheid van de gemeente rond haar erfgoedbeleid? En dat alles om de financiële belangen van sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo veilig te stellen.

Om te protesteren tegen deze gang van zaken voerden we op zaterdag 9 februari van 9u.30 tot 10u. actie aan het Huis Maes in de Bruggestraat te Oedelem.