Milieuschepen Jan Vanassche maakt balans op van het milieubeleid halfweg de legislatuur: “We zitten op schema.”

11 Februari 2022

Milieuschepen Jan Vanassche maakt balans op van het milieubeleid halfweg de legislatuur: “We zitten op schema.”

Halfweg de legislatuur en met nog 3 jaar te gaan, maakt schepen van Milieu Jan Vanassche graag een tussentijdse balans op. “Beernem is een mooie landelijke gemeente met nog heel wat groen en dat willen we zo houden”, steekt hij van wal. “En dat treft, want als groene partij zijn we uiteraard erg begaan met de natuur, het milieu en het klimaat. Daarom vind je een hele reeks ecologische doelstellingen in het meerjarenplan (2019-2025). We zetten immers maximaal in op het verkleinen van onze ecologische voetafdruk en het klimaatrobuust maken van onze gemeente.”

“Samen ben je sterker, daarom heeft Beernem zich, samen met nog 7 andere gemeenten, verenigd in het Burgemeestersconvenant zodat we met behulp van het Lokaal Energie-en Klimaatplan naar de tijdshorizon van 2030 kunnen toewerken. “

Een greep uit de talrijke maatregelen en initiatieven die al genomen of nog bezig zijn: we verledden  de openbare verlichting in samenwerking met Fluvius, we verhogen de biodiversiteit binnen onze gemeente door de aanplanting van kleine landschapselementen zoals hagen en struiken en het aanleggen van bijenvriendelijke bloemenweides en perken, het milieuvriendelijk inrichten van onze begraafplaatsen, enz.

Onze gemeente is vanouds een landbouwgemeente en daarom behouden we het Beverhoutsveld als landbouwgebied voor onze plaatselijke boeren. Met het project ‘Waterlandschap Beverhoutsveld’ en gesteund door de Vlaamse overheid willen we 330 hectare in dit drevengebied klimaatrobuust maken. In de vorige bestuursperiode wou de N-VA een deel van dit gebied verkopen, gelukkig is dit niet doorgegaan. We laten het gemeentepersoneel zoveel mogelijk gebruik maken van de elektrische wagens van Coopstroom voor hun werkverplaatsingen (na de diensturen staan die ook ter beschikking van de burger), enz. Daarnaast verbinden we de verkavelaars ertoe om voldoende groen en waterinfiltratie te voorzien en verplichten we hen om tijdens de bouwwerken het opgepompte water niet zomaar in de riool te laten weglopen.

Maar we helpen ook de burger zelf om klimaatvriendelijke stappen te zetten. (Ver)bouwers kunnen een gemeentelijke premie krijgen voor bv. de installatie van zonneboilers en warmtepompen, of voor een adviesaanvraag over duurzaam wonen bij BAS vzw.  Vanzelfsprekend kunnen ze altijd bij de Woonwinkel  aankloppen om goede tips en richtlijnen te krijgen over klimaatneutraal (ver)bouwen. Een energiecoach helpt hen hierbij.

Maar het milieubeleid staat niet los van de andere beleidsdomeinen en doelen die in het bestuursakkoord staan gegoten, dat is evident. “Mijn collega-schepenen trekken met hun bevoegdheden samen mee aan de kar om te evolueren naar een klimaatneutrale gemeente”, vult Jan Vanassche aan. Het streven naar een fietsvriendelijke gemeente, milieuvriendelijker landbouw met minder C02-uitstoot, een energiezuinige gemeenteschool en zwembad, het aanmoedigen van lokaal winkelen, mensen helpen om gezonde voeding te kopen of een kwaliteitsvolle huurwoning te vinden, enz., het zorgt er allemaal samen voor dat het milieu en het klimaat er beter van worden.”

“We zijn goed op weg, maar we zijn er nog bijlange niet”, vindt milieuschepen Jan. We zijn voor veel zaken ook afhankelijk van de hogere, Vlaamse en federale overheid, maar die vertoont momenteel veel te weinig ambitie hoewel de klimaatopwarming nu al hard op de deur klopt. Zo wachten we bv. nog op een masterplan voor duurzaam wonen, de nodige middelen voor de bouwshift of betonstop, sterke maatregelen rond duurzame mobiliteit, het invoeren van rekeningrijden en niet te vergeten, de aanpak van de hoge energiefacturen die toch een grote weerslag hebben op de koopkracht van onze bevolking.

“ Ook blijven we bezorgd over mogelijke PFOS-vervuiling op het militair domein in Ryckevelde (dat deels op Beernems grondgebied ligt) – het dossier is in handen van OVAM- en dat op de site van het failliet gegane mestverwerkingsbedrijf Bio-Electric. Daarnaast proberen we in dialoog met De Vlaamse Waterweg te vermijden dat er nog een kaalkap van de kanaalbermen komt.

 “De hefbomen die we in handen hebben, gebruiken we echter maximaal om ervoor te zorgen dat Beernem, zoals ik al zei een groene en milieuvriendelijke gemeente blijft, die gewapend is tegen de klimaatopwarming, zodat het een plaats blijft waar het goed is om te wonen, te leven en te werken”, besluit milieuschepen Jan.