Milieuschepen Jan Vanassche: “Het Lokaal Energie-en Klimaatplan is ons kompas op weg naar een klimaatneutraal Beernem. “

28 April 2022

Milieuschepen Jan Vanassche: “Het Lokaal Energie-en Klimaatplan is ons kompas op weg naar een klimaatneutraal Beernem. “

Op de gemeenteraad van 28 april gaf milieuschepen Jan Vanassche (Groen) een stand van zaken i.v.m. de opmaak van het Lokaal Energie-en Klimaatplan, een plan met een pakket aan bindende maatregelen tegen de klimaatopwarming met als tijdshorizon 2030.

“De acties rond het klimaatpact zijn geïntegreerd in het meerjarenplan én in de actielijst van het Burgemeestersconvenant dat in opmaak is en waar de coördinatie bij de West-Vlaamse Intercommunale ligt”, verduidelijkte Jan Vanassche.

Een kort overzicht van de stappen die reeds zijn gezet:

  1. De WVI heeft een eerste oplijsting van gegevens gemaakt die de basis vormen van het nieuwe actieplan. Die gegevens zijn opgesomd per sector en per type uitstoot.
  2. Via een klimaatenquête konden de inwoners mogelijke acties aangeven.
  3. In een eerste Klimaatatelier gingen de 10 gemeenten van het Burgemeestersconvenant met de aangeleverde gegevens aan de slag.
  4. Daarna heeft elke gemeente een eigen klimaatatelier gehouden met de inwoners én nog eens met de deskundigen uit de eigen gemeente.
  5. De resultaten van al deze data zijn verwerkt tot een actieplan dat zowel lokale, intergemeentelijke en regionale acties bevat.

Recent heeft het schepencollege goedkeuring gegeven aan dit breed palet aan acties. En die worden nog verder verfijnd.

De timing van de vervolgstappen ziet er zo uit:

  • Midden mei 2022: ontwerp Klimaatplan 2030
  • Eind augustus 2022: definitief Klimaatplan 2030 + lay-out
  • Oktober 2022: goedkeuring klimaatplan 2030 door de gemeenteraad

“ We blijven op schema, maar we willen een goed doordacht en haalbaar actieplan en we trekken hiervoor voldoende tijd uit”, aldus schepen Jan Vanassche. “Want dit vormt ons kompas om de klimaatopwarming te beperken én te streven naar een klimaatneutraal Beernem tegen 2030.”