Gemeenteraadslid en biotuinder Rolle De Bruyne: “Tijd om de verdwenen natuurwaarden te her-waarderen en in stand te houden.”

17 September 2021

Gemeenteraadslid en biotuinder Rolle De Bruyne: “Tijd om de verdwenen natuurwaarden te her-waarderen en in stand te houden.”

We hebben het al vaak gezien: na wegenwerken, waarbij de aarde omgewoeld werd, verschijnen er na een tijdje en schijnbaar uit het niets bloemen en planten die je er voorheen nooit zag, zoals klaprozen, brem, …

“Door het omwoelen van de grond is de dieper liggende zaadbank aangesproken en zien zaden die jaren in de ondergrond zaten, ineens hun kans schoon om, door de veranderde omstandigheden, te gaan kiemen”, legt Rolle De Bruyne uit.

Dit was ook het geval langs de Bruggestraat, tussen de rotonde aan het Vliegend Paard en de landbouwschool LTI, toen er met de aanleg van het nieuwe fietspad ook een nieuwe gracht kwam.  Deze gracht werd geschuind aangelegd, zoals dat in natuurtechnische termen heet. Dat wil zeggen dat beide zijden van de gracht schuin afgeplagd werden. Dit zorgde voor twee interessante zaken: door het afplaggen is ook de dieperliggende zaadbank aangeboord, waardoor er een ongelooflijke planten- en bloemenrijkdom ontstaan is. En daarnaast is de capaciteit van de gracht om water te bufferen sterk vergroot. De biodiversiteit die daardoor ontstaan is, is heel verrassend: je ziet er allerlei bloemen zoals mooi purperbloeiende wikke en verder boerenwormkruid, smeerwortel, alsem en ga zo maar door. Ook de bremstruik is er opvallend  aanwezig .

“Het zou mooi zijn mochten medewerkers van de groendienst, maar ook de Beernemnaars hierop attent gemaakt worden zodat deze zeldzame maar waardevolle bloemen en planten kunnen blijven staan en niet zomaar weggemaaid worden”, besluit Rolle.

Schepen van milieu Jan Vanassche bevestigt dat de gemeente op de ingeslagen weg verder gaat. “De heraanleg van de gracht door het Agentschap Natuur en Bos is inderdaad een mooi voorbeeld van vegetatieherstel én inrichting van de oevers als infiltratiezone voor hemelwater. Maar we kijken al verder vooruit. In het kader van de Blue Deal, het initiatief van de Vlaamse Regering om de droogte en waterschaarste aan te pakken, willen we samen met Oostkamp en alle stakeholders (het polderbestuur, de provincie, Inagro, het Regionaal Landschap Houtland en Boerennatuur Vlaanderen) in Beverhoutsveld o.a. beekvalleien inrichten om het regenwater makkelijker te laten infiltreren en ook te bufferen. “

“Al deze inspanningen zullen ook de biodiversiteit verhogen zodat er elk jaar nog meer soorten bloemen en planten te zien zullen zijn”, besluit Jan Vanassche.