Buurtcomité Danegemstraat gaat in beroep

17 Juni 2007

Het buurtcomité Danegemstraat dat samen met Groen! protesteerde tegen de bouw van nieuwe varkensstallen in gaaf open landbouwgebied in de Danegemstraat in Oedelem gaat in beroep tegen de beslissingen van de Bestendige Deputatie die een milieuvergunning afleverde en tegen de beslissing van het Schepencollege dat een bouwvergunning gaf. Ze verspreidde ook een persbericht. Dit kunt u hieronder lezen: " Enkele maanden geleden, respectievelijk op 18 januari en op 15 maart, keurde de Bestendige Deputatie de milieuvergunningen goed voor het uitbaten van een nieuw industrieel varkensbedrijf langs de Danegemstraat. In een eerste fase zal dit bedrijf 2.250 varkens herbergen. Vlak ernaast ligt evenwel al een klasse 1-varkensbedrijf met een capaciteit van 1.600 varkens, zodat wij als omwonenden rekening zullen moeten houden met de dagelijkse overlast van gemiddeld 4.000 varkens. De beslissing van het provinciebestuur was voorspelbaar, want uit het recente verleden hebben we geleerd dat de gedeputeerden zelfs niet struikelen over illegaal gebouwde stallen. De belangen van de gewone burger tellen in dit verhaal immers nauwelijks mee.

Jammer genoeg keurde ook het Schepencollege de bouwvergunning voor deze megavarkensstal goed. Dat is opmerkelijk, want in een vorige bestuursperiode hebben de schepenen zich nog gekant tegen de komst van industriële varkenskwekerijen in de Legeweg en in de Rogierveldstraat.

Er zijn volgens het buurtcomité en Groen! nochtans redenen genoeg om de bouwplannen af te keuren. In eerste instantie is er de afstand tot de bestaande woningen in de Danegemstraat, die slechts een tweehonderdtal meter bedraagt. Ook is de inplanting in strijd met het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen. Het komt immers op de zogenaamde heuvelrug of cuesta Oedelem ? Zomergem te liggen waarvan de Vlaamse overheid vindt dat dit "een karakteristieke ruimte is die men moet behouden en versterken", dixit het Structuurplan. Ook zijn de plannen in tegenspraak met het eigen gemeentelijk milieubeleidsplan dat ervoor pleit om de bebouwing op deze heuvelrug te beperken om versnippering van dit cultuurhistorische landschap tegen te gaan. Langs de Danegemstraat zie je nu nog heel goed de bijzonder geologische afdruk van de kleirug, met een leuke helling voor fietsers en vergezichten die wandelaars en vanzelfsprekend ook de bewoners erg waarderen. Binnen afzienbare tijd behoort dit idyllisch landschap wellicht ook tot het verleden.

Wij, de omwonenden, zijn ook erg ongerust over onze gezondheid naar de toekomst toe. Een grote concentratie varkens produceert immers grote hoeveelheden ammoniak, methaangas, enz. en heel veel stof. En van de beruchte ziekenhuisbacterie die jaarlijks zo'n 3.000 doden maakt, en waarvan een variant bij varkens wordt gevonden, is geweten dat die zich via stof kan verspreiden.

De kans is dan ook reëel dat wij als omwonenden besmet kunnen worden door het stof dat zich verplaatst bij b.v. de dierentransporten. We vrezen dat het gemeentebestuur met haar goedkeuring tegelijk de deuren wijd openzet voor de komst van nog meer grootschalige varkenskwekerijen in onze gemeente. Voor de varkensindustriëlen schept dit immers een precedent waarnaar zij graag zullen verwijzen om een volgend dossier goedgekeurd te krijgen. En dan is het hek helemaal van de dam. Beernem telt nu al 4 keer meer varkens dan inwoners.

krantenartikel strijd tegen milieuvergunning

Het gemeentebestuur heeft wel in haar advies een aantal bijkomende voorwaarden opgelegd bij de uitbating, maar dit advies is blijkbaar zoek geraakt en daardoor te laat bij de gedeputeerden gearriveerd die het om die reden hebben afgewezen. Op onze klacht dat de Danegemstraat nu al heel veel verkeer moet slikken en de komst van nog maar eens een varkensbedrijf in onze straat de verkeersellende alleen maar zal vergroten, reageerde de gemeente meteen door een verkeerstelling te doen. Dat gaf ons de hoop dat de gemeente onze klachten ernstig nam. De verkeerstelling gebeurde bovendien net in een periode dat er heel veel landbouwverkeer was.

Maar achteraf weigerde de gemeente de resultaten van deze verkeerstelling vrij te geven, naar eigen zeggen omwille van een computerfout. Al deze toevalligheden, en het feit dat het gemeentebestuur ook geen informatievergadering wou houden, doen bij ons toch wel wat vragen rijzen.

Wij, de omwonenden, voelen ons duidelijk in de steek gelaten door het gemeentebestuur. De leefkwaliteit van verschillende van haar burgers en de negatieve impact op het milieu wegen blijkbaar niet op tegen de belangen van één varkensindustrieel. Nochtans zorgt het toekomstige varkensbedrijf niet eens voor extra tewerkstelling en woont de uitbater zelfs niet in Beernem.

Eens dit dossier definitief goedgekeurd wordt, zullen we moeten leren leven met de dagelijkse hinder van stank, lawaai, stof, ammoniak en verkeer dat een dergelijk grootschalig varkensbedrijf produceert en dat op nauwelijks 200 meter van onze deur ligt.
Vreemd is ook dat de gemeente al op 6 juni twee opritten aanlegde voor het nieuwe varkensbedrijf, hoewel de procedure nog niet rond is. De onwaarschijnlijke ijver waarmee de gemeente zich inzet voor een privébedrijf doet toch de wenkbrauwen fronsen? De gewone man in de straat wordt totaal niet gehoord of gekend.
Zelfs het feit dat er binnen een straal van 400 meter enkele honderden gezinnen wonen, doet blijkbaar niet terzake.

In elk geval is het verhaal nog niet ten einde. Het buurtcomité uit de Danegemstraat heeft immers beroep aangetekend tegen de beslissingen van het provinciebestuur inzake de milieuvergunningen en tegen de beslissing van het Schepencollege inzake de bouwvergunning Ons lot ligt nu in de handen van de minister van Leefmilieu en de Raad van State.
Niet dat de aanvragers er wakker van liggen. Die zijn intussen al begonnen met de voorbereidende werken."

Het buurtcomité Danegemstraat in samenwerking met Groen!- Beernem